Hopp til innhald

RADP2 Klinisk praksis - Pasient og teknologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt med 2 uker intern praksis på SimArena der studentene trener på praktiske prosedyrer som de vil møte i klinisk praksis.

Ekstern praksis på 8 uker er todelt og dekker som hovedregel to av modalitetene konvensjonell røntgen, CT eller MR.

Emnet fokuserer spesielt på teknologi ved ulike bildediagnostiske undersøkelser hvor pasientsikkerhet og strålebruk er sentralt. Det vektlegges at studenten anvender kunnskap om anatomi, fysiologi og patologi som grunnlag for en optimal undersøkelse. Samhandling med pasient i et høyteknologisk miljø er et sentralt tema.

I emnet jobber studenten med et individuelt arbeid med kritisk vurdering av selvvalgt gjennomført undersøkelse etter gitte kriterier som inngår i sluttvurdering av praksis.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…      

 • har tilegnet seg kunnskap om hvordan patologiske prosesser påvirker gjennomføring av bildediagnostiske undersøkelser
 • har tilegnet seg kunnskap om ulike metoder for å vurdere bildekvalitet i medisinske bilder
 • har tilegnet seg kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved aktuelle medisinske tilstander og akuttmedisinske situasjoner

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan fremstilling og gjenkjenne normal anatomi og vanlig forekommende patologi innen et utvalg organsystemer ved den enkelte modalitet
 • kan observere pasientens kliniske tilstand og tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient
 • under veiledning kunne forberedelser og administrering av aktuelle legemidler
 • kan registrere og til dels justere teknisk og diagnostisk bildekvalitet
 • kan benytte ulike bildebehandlingsteknikker og gjenkjenne sammenhengen mellom disse og bildekvalitet
 • kan følge opp aktuelle pasientobservasjon og tilpasse relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter
 • kan identifisere forverring i pasientens tilstand, eventuelle komplikasjoner ved legemiddelbruk, og iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak inkludert hjerte-lungeredning
 • kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt

Generell kompetanser:
Studenten…

 • kan planlegge, gjennomføre og under veiledning vurdere ulike undersøkelser og behandling utfra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • har kjennskap til radiografens ansvarsområde knyttet til flere aspekter for berettigelse, optimalisering og sikkerhet

Krav til forkunnskaper

Bestått første semester og praksisemnet RADP1

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne RAD200 og RAD210

Undervisnings- og læringsformer

Intern praksis:

 • Studentene trener på simulering i forhold til hjerte-lungeredning (HLR) og pasientsikkerhet med fokus på kritisk syke pasienter, legemiddelhåndtering og optimalisering av CT protokoll

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder) 
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av kontaktlærer 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan starte i praksis.

1. 80 % tilstedeværelse i intern praksis (SimArena)

2. Godkjent test i medikamentregning i løpet av intern praksis.

 Læringsaktivitetene er gyldig for gjeldende praksisperiode. 

Vurderingsform

Praksis perioden er todelt.

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og en i slutten av hver praksisdel. Student, praksisveileder og praksislærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Hver praksisdel vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Vurderingen inkluderer et 10 minutters muntlig fremlegg for praksisveileder og praksislærer.

Fravær utover 10% medfører at aktuell praksisdel må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Ved ikke bestått del 1 eller del 2, må aktuelle del tas igjen. Begge deler må være bestått før studenten består emnet. Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP202 - 3. klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling - Reduksjon: 12 studiepoeng