Hopp til innhald

TAK801 Utvikling av eiendom – juridisk og økonomisk forvaltning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Samling 1 (uke 37):
15. september (10:00-18:00)
16. september (08:15-18:00)
17. september (08:15-15:00)

Samling 2 (uke 48)
1. desember (10:00-18:00)
2. desember (08:15-18:00)
3. desember (08:15-15:00)

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Det vil bli gitt en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Sentralt i studiet står Plan og bygningsloven, men samspillet med annet lovverk er også viktig. Rammebetingelsene som plansystemet gir vil være en del av studieopplegget.

Ved all utbygging vil eiendomsøkonomi være viktig. I studiet vil det være fokus på verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Det vil også bli gitt en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om eiendom, eiendommers avgrensing og eiendomsregisteret
 • Har innsikt i det funksjonelle forholdet mellom privat eiendomsrett og offentligrettslig regulering
 • Har inngående teoretisk kunnskap om Plan og bygningslovgivningen og forståelse for prinsippene om sektorovergripende lover i tilknytning til arealforvaltning.
 • Har kunnskap om økonomiske rammebetingelsene for eiendomsutvikling, -erverv og -forvaltning.
 • Har kunnskap om ulike former for økonomiske analyser og verdsettelse av fast eiendom.

Ferdigheter

 • Kan redegjøre for og analysere planprosessene og rettsvirkningene av ulike planer.
 • Kan finne og analysere kilder for informasjon om fast eiendom  
 • Kan gjøre greie for det rettslige grunnlaget for eiendomsgrenser og bruksretter
 • Kan gjennomføre analyser av rammebetingelsene for eiendomsutvikling, -erverv og -forvaltning.
 • Kan utarbeide analyser av økonomisk informasjon fra både offentlige og private eiendomsselskaper ved hjelp av digitale metoder
 • Kan formidle eiendomsøkonomiske analyser til spesialister og allmennheten

Kompetanse

 • Kan reflektere over og analysere etiske spørsmål knyttet til bruk og vern av areal.  
 • Kan presentere analyser av hvordan ulike sektorlover er ivaretatt gjennom planer.
 • Kan anvende kunnskapen om eiendomsøkonomi i sammenheng med relevante problemstillinger knyttet til arealplanlegging.
 • Kan reflektere og analysere over hvordan feil og mangler ved eiendomsinformasjon kan virke inn på gjennomføring av planer og tiltak

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra salg/megling/utleie av eiendom

Erfaring fra eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Evnen til selvstudium er viktig, både med hensyn til å sette seg inn i relevant litteratur og når det gjelder den individuelle semesteroppgaven. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det være flere gjesteforelesere med fokus på en praktisk tilnærming til faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre innleveringsoppgaver underveis i studiet

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

Individuell semesteroppgave (40% av endelig karakter). Muntlig eksamen (60% av endelig karakter). Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler