Hopp til innhald

VPLP200 Helse, miljø og omsorgspraksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Fokus for helse, miljø og omsorgspraksis er å fremme tjenestemottakers helse, trivsel og mestring. Emnet inneholder 10 uker brukerrettet praksis og teoretisk undervisning knyttet til tema i emnet.  

I praksis skal studenten lære praktisk stell og bidra til helsefremming hos tjenestemottakerne. Praksis innebærer kommunikasjon og relasjonsbygging og miljøterapeutisk arbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med dem det gjelder. Gjennom praksis skal studentene legge til rette for brukeres aktivitet og deltagelse som bidrar til helefremming og trivsel i hverdagen. I praksis skal studentene øve seg i å arbeide etter prinsipper i kunnskapsbasert praksis (KBP). I tillegg kreves det at studenten arbeider aktivt etter en vernepleiefaglig modell. 

Sentrale tema i emnet er: helse og omsorg, helsefaglige prosedyrer, legemiddelhåndtering, dokumentasjon av helsehjelp, miljøterapeutisk arbeid, aktivitet, velferdsteknologi, selvbestemmelse og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:     
Studenten… 

 • har bred kunnskap om problemløsning på individnivå, gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering 
 • har bred kunnskap om koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
 • har bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning 
 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et livsløpsperspektiv 
 • kjenner til sykdomsforebygging og helsefremming 
 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv 
 • har kjennskap til vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner  
 • har kunnskap om legemidlers virkning og bivirkning og  og kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering,  
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap om symptomer og behandling innen de vanligste somatiske og psykiske sykdommer innen fagområdet 
 • kjenner til relevant lovverk 
 • har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter  
 • har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering 

Ferdigheter:  
Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk å diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid  
 • kan anvende relevante metoder og kartleggings og utredningsarbeid for å kunne identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak, og kjenner til aktuelle pasientforløp 
 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til helsefremming og sykdomsforebygging og faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i pasientopplæring  
 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp  
 • kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp 
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere  
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning 

Generell kompetanse:  
Studenten… 

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen  
 • har innsikt i teorier, prosesser, metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte 
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekt for den enkeltes verdighet 
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering og bidra til utvikling av god praksis 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområde og utvikling av faglig forsvarlig praksis og gjennom dette bidra til forebygging av tvang 
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester  
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhentning av brukers erfaring og kunnskap 
 • kjenner til kvalitetsarbeid og system for avvikshåndtering 

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår og praksisemnet VPLP100 Praksis-miljøterapeutisk arbeid 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet VPL210 Helsefremming og helsehjelp 

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere i grupper over egne og andres handlinger i yrkesfeltet. 

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisperioden.  Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis:

1. Førstehjelpskurs 

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre. 

Vurderingsform

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få bestått emnet. 

 • Del 1 Praksis: Praksis - Helse, miljø og omsorgspraksis.

Praksisstudiene er obligatorisk og det stilles krav om 90 % tilstedeværelse. 

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet for emnet og oppfylle krav til oppmøte i praksis, Jmf Forskrift om studium og eksamen ved HVL. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. 

Ny praksisperiode
Ved ikke bestått praksis (del 1) må praksisperioden gjennomføres på nytt ved neste ordinære praksis - Helse, miljø og omsorgspraksis.

 • Del 2 Oppgave: Omfang: inntil 3500 ord

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått. 

Ny eksamen
Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny angitt tid.  

Ved tredje forsøk:
Ny oppgave leveres.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-210 - Praksisopplæring innan helsefagleg arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP112 - Helse og omsorg - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • VPD5-210 - Praksisopplæring innan helsefagleg arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng