Hopp til innhald

ELE102 Programmering og mikrokontrollere

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet dekker grunnleggende programutviklingsprinsipper og språkelementer i programmeringsspråket C#.

Emnet omtaler også grunnleggande begrep knyttet til oppbygging/funksjon av datamaskiner/mikrokontrollere, og begrep knytet til operativsystem

Innhald:

 • Datamaskinens/mikrokontrollerens oppbygging og funksjon
 • En innføring i grunnleggende strukturert, prosedural programmering i C#
 • Bruk av utviklingsverktøy (IDE) med kompilator og debugger
 • Programmering (med C++ som programmeringsspråk) av mikrokontrollersystem (digital og analog I/O, avbrudd, operasjoner i sann tid, ¿)

Praktisk arbeid er sentralt i kurset. Programmeringsverktøy blir benyttet. Det utvikles programmer/programsystemer for datamaskiner og mikrokontrollere

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har grunnleggende kunnskap:

 • i C#-programmering
 • om oppbygging, virkemåte og programmering av mikrokontrollere

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • spesifisere, kode og teste programmer i C#
 • bruke utviklingsverktøy for mikrokontrollere
 • arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • løse problemer på en strukturert måte og dokumentere programmer
 • formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske oppgaver alene og i grupper. Forelesninger. Digitale læremiddel som studentene selv må dekke (ca. 800 kr) blir benyttet i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 innleveringer, hvorav 6 må være godkjent.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan muntlig eksamen bli gitt.

Hjelpemidler ved eksamen

Oppgaven vil inneholde nødvendige vedlegg.

Mer om hjelpemidler