Hopp til innhald

ING124 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til bevisstgjøring av krav til egen yrkesutøvelse. Det skal gi både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, kjemiingeniørens ulike roller i samfunnet og de samfunnsmessige, miljømessige og etiske utfordringer sett både i et historisk og fremtidsrettet perspektiv knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Emnet skal også vise frem de ulike hovedtemaene i studiet, sammenhengen mellom de ulike delene og knytte disse opp mot relevante miljøteknologiske problemstillinger.

Emnet skal også forberede studentene på studietilværelsen ved innføring i motivasjonsfaktorer og prosesser for læring, akademisk skriving og kritisk innhenting og bruk av kilder, samt presentasjonsteknikk. Studenten skal også få trening i å presentere faglige arbeider.

Emnet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i bruk av digitale verktøy som er relevant for studieprogrammet, samt en introduksjon i anvendelse av digitale verktøy på beregningsorienterte problemstillinger.

Emnet skal introdusere studentene for grunnleggende begreper innen digital sårbarhet og  informasjonssikkerhet, samt gi dem grunnleggende kunnskaper om hvordan man identifiserer og håndterer  slike problemer i produkter, prosesser og systemer som brukes i produksjon og forskning.

Prosjektarbeid skal inngå som en del av emnet, og studenten skal tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Studenten

 • kjenner til miljømessige utfordringer knyttet til egen ingeniørdisiplin, og mulige tiltak for å møte disse
 • kan redegjøre for sentrale temaer innenfor eget fagfelt
 • kjenner til sentrale tema innenfor vitenskapsteori
 • kjenner til FNs bærekraftsmål
 • kan redegjøre for vitenskapshistorie med særlig vekt på kjemiens utvikling
 • behersker reglene for plagiat
 • kan redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
 • kjenner til digitale verktøy som er relevante for fagområdet
 • kjenner til Matlab som et verktøy for beregninger og enkel programmering
 • kjenne til grunnleggende prinsipper for informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter

Studenten

 • kan relatere FNs bærekraftsmål til eget fagområde og ha evne til å utforske miljøvennlige løsninger og produkter
 • kan anvende Matlab til enkel programmering og undersøke relevante beregningsorienterte problemstillinger innen fagområdet
 • kan identifisere digitale sårbarheter i både produkter og systemer for produksjon og forskning, og kan gjennomføre grunnleggende mottiltak mot slike sårbarheter
 • kan hente fram relevant informasjon fra ulike kunnskapskilder, utøve kildekritikk og beherske riktig føring av referanser
 • kjenner til og forstår bruken av mal for rapportskriving
 • kan benytte enkle funksjoner i programmene MS Word og Excel
 • kan anvende teorier, prosesser, verktøy og metoder innen prosjektarbeid til å gjennomføre et faglig relatert prosjektarbeid i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer

Studenten

 • kan kommunisere om et faglig arbeid muntlig og skriftlig
 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger
 • er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Ekskursjoner, bedriftsbesøk
 • Selvstendig gruppearbeid med veiledning
 • Gjennomføring og presentasjoner av prosjektarbeid
 • Rapportskriving

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Kandidaten må delta på og ha bestått et oppstartprosjekt.
 • Kandidaten må ha godkjent en innlevering knyttet til bruk av programmene MS Word og MS Excel. Innleveringen leveres individuelt og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • Kandidaten må ha godkjent en samlet ekskursjonsrapport basert på spørsmål knyttet til bedriftsbesøk. Det er obligatorisk deltakelse på bedriftsbesøkene. Rapporten leveres gruppevis og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • Kandidaten må ha bestått innlevering/modul i Matlab.
 • Kandidaten må ha bestått innlevering/modul i IKT-sikkerhet.
 • Kandidaten må levere inn prosjektbeskrivelse, samt statusrapport og sluttrapport.

Obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer vil være gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Samlet vurdering i emnet ING124 vil bestå av en 3 timer skriftlig individuell deleksamen som teller 70 % av sluttkarakteren og en semesteroppgave i prosjektdelen om teller 30 %.

Det gis en samlet karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Både deleksamen og prosjektoppgave må være bestått for å få bokstavkarakter i emnet.

Ved ikke bestått karakter i deleksamen, kan eksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på semesteroppgaven beholdes ved ny deleksamen. I tilfeller hvor semesteroppgaven i prosjektarbeid ikke blir bestått må hele prosjektdelen tas på nytt. Karakteren i den skriftlige deleksamenen kan da beholdes.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler