Hopp til innhald

ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i dokumentasjon av brannsikkerhet ved fravik fra veiledning til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven og inneholder følgende:

 • Metoder for dokumentasjon av fravik fra veiledning til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
 • Dokumentasjon av brannsikkerhet i eksisterende bygninger.

Læringsutbytte

Studenten:

 • kan gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen branningeniørens fagområde.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen for fagområdet.
 • kan dokumentere brannsikkerhet i henhold til funksjonsbaserte krav beskrevet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • kan beskrive analyse- og beregningsmetoder og hvordan disse kan benyttes for å dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
 • har oversikt over gjeldende regelverk.
 • kan dokumentere brannsikkerhet i eksisterende bygg

 

Studenten:

 • kan anvende gjeldende regelverk innen fagområdet.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver.

 

Studenten:

 • kan formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig til ulike målgrupper.
 • kan bidra til å synliggjøre ulike branntekniske løsningers betydning og konsekvenser.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og tverrfaglige grupper.
 • kan bidra i faglige diskusjoner innen eget område og kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering i form av et resymé av tildelt brannteknisk granskingsrapport. Arbeidet kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Vurderingsform

Mappe.

Mappa får en samla, gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

I mappekesamen inngår en skriftlig test. Eneste tillatte hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator: godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB-068 - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB079 - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3013 - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3020 - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løysningar - Reduksjon: 10 studiepoeng