Hopp til innhald

INN520 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Hovedinnholdet i emnet er 10 uker hospitering (fulltid) i en oppstartsbedrift, i egen studentbedrift tilknyttet et inkubatormiljø, i et innovasjonsprosjekt i etablert virksomhet, i en næringsklynge eller tilsvarende.  I hospiteringsperioden skal studenten samhandle med det entreprenørielle teamet/prosjektmedarbeiderne i innovasjonsprosjektet, og utføre oppgaver som markedsundersøkelser, investoranalyser, pitching, utvikling av forretningsmodeller, kost-nytte analyser av produkt og tjenester mv. Gjennom praksisbasert læring får studenten erfaring med å virkeliggjøre innovasjon og entreprenørskap, herunder kommersialisering av teknologi mv., og utvikler ferdigheter og kompetanse knyttet til å gjennomføre innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver i praksis. Organiseringen av hospiteringsperioden gjøres i tett samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.

For studenter med egen forretningsidé, legger vi til rette for hospitering i egen studentbedrift med krav til oppfølging/mentorering i et inkubatormiljø. Vi legger også til rette for at deltidsstudenter kan gjennomføre praksis i egen bedrift med interne innovasjonsprosjekt.

Parallelt med hospiteringsperioden i bedrift skal studentene delta på ettermiddagsseminarer med gjesteforelesere fra næringsliv/offentlig sektor. Vi samarbeider tett med de regionale klyngene og private/offentlige virksomheter, for å organisere og gjennomføre seminarrekken. 

Læringsutbytte

Studenten...

 • har inngående kunnskap om innovasjon og entreprenøriell praksis i en regional kontekst
 • har avansert kunnskap om det regionale innovasjonssystemet, samhandling, aktører og dynamikk i de mest sentrale næringene i regionen

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere viktige utfordringer med innovasjon og kommersialisering hos oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter i næringsliv/offentlig sektor .
 • kan gjennomføre/iverksette sentrale innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver (kommersialisering) for oppstartsbedrifter eller i etablerte bedrifter
 • kan bruke egne erfaringer med praksisbasert læring og reflektere kritisk over egen entreprenøriell læring

Studenten...

 • kan analysere og reflektere kritisk over innovasjon og entreprenøriell praksis i ulike bransjer, herunder entreprenøriell læring og strategier.
 • har innsikt i sentrale utfordringer hos oppstartsbedrifter/entreprenører og etablerte virksomheter, og kan utføre entreprenørskapsoppgaver i en oppstartsbedrift/innovasjonsprosjekt
 • kan anvende teoretisk kunnskap til praktisk gjennomføring, og anvende flerfaglig kunnskap i en tverrfaglig sammenheng

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN500 Innovasjon, teknologi og ledelse, INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap, INN514 Innovasjonssystemer og INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring i oppstartsbedrifter eller innovasjonsprosjekt og kunnskap om entreprenøriell praksis i en regional kontekst. Studenten vil få oppfølging av en mentor i sin virksomhet og av emneansvarlig/faglærere. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med entreprenøren/medarbeidere og gjennom utføring av innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver. Læringsarenaen er oppstartsbedriften i et større inkubatormiljø eller et innovasjonsprosjekt i en etablert virksomhet i regionen. 

Studentene skal videre delta på ettermiddagsseminar en gang per uke, hvor gjesteforelesere fra regionalt næringsliv/offentlig sektor presenterer ulike case og anvendte forståelser av regional praksis og bedriftspraksiser. På seminarene forventes det at studentene er aktive og stiller spørsmål, deltar i diskusjoner og refleksjoner rundt tema for seminarene. Faglærere bidrar også på seminarene med å fasilitere dialog og diskusjoner og å koble diskusjonene til relevant litteratur/teori. 

Gründer i hospiteringsbedriften/prosjektleder for innovasjonsprosjektet skal fungere som mentor og gi studenten muntlige tilbakemeldinger på hvordan de løser innovasjons- og entreprenørskapsoppgavene, forbedringspunkter, personlig mestring og utvikling (samtaler i 3., 6. og 9. uke). Ved endt hospiteringsperiode skal mentor utarbeide en skriftlig attest til praksisstudenten. 

Studentene skal skrive logg/dagbok underveis i hospiteringsperioden om erfaringer og refleksjoner de gjør seg i hospiteringsperioden. Studentene skal skrive én refleksjonsrapport om egen entreprenøriell læring/praksis. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen med fokus på regional entreprenøriell praksis og egen entreprenøriell læring. 

I løpet av praksisperioden skal studentene gruppevis delta på to refleksjonssamlinger. Samlingene gjennomføres på ettermiddagen (2 timer) i grupper på 4-6 studenter. Første refleksjonssamling vil være et introduksjonsseminar om refleksjon i praksislæring, herunder teoretisk analyseredskap for å styrke refleksjonsnivået og konkret veiledning for refleksjonsskriving, skrive logg o.a. ("reflective writing"). Den andre refleksjonssamlingen skal gjennomføres i andre halvdel av praksislæringen/praksisperioden. Alle studenter får individuell veiledning på refleksjonsrapporten. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til vurdering/eksamen:

- Obligatorisk hospitering i oppstartsbedriften, dvs. full arbeidsdag i 10 uker.

- Obligatorisk oppmøte/deltagelse på ettermiddagsseminarene

- Obligatorisk oppmøte på to seminarer om refleksjon og refleksjonsskriving

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og et påfølgende semester

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og består av en skriftlig innlevering (1 refleksjonsrapport) og muntlig vurdering.

Studenten skal skrive en refleksjonsrapport som teller 40 %. Studenten skal skrive om egen entreprenøriell læring (10-12 sider). 

Refleksjonsrapportene skal leveres digitalt 2 uker etter praksisperioden.

Muntlig eksamen (40 minutter) skal telle 60 % av den totale vurderingen, og skal gjennomføres senest uken etter praksisperioden.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ220 - Entreprenørskapsteori i ein internasjonal samanheng - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MOØ221 - Oppstartsbedrifter i praksis - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MSB107 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis - Reduksjon: 20 studiepoeng