Hopp til innhald

KJE115 Statistikk og kjemometri

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper i statistikk og kjemometri. Det legges vekt på anvendelse på relevante problemstillinger. Faget skal gi studentene en operativ forståelse av hvordan eksperimenter skal planlegges, og hvordan komplekse eksperimentelle data kan analyseres effektivt ved hjelp av univariate og flervariable teknikker.

 

Emnet gir en innføring i sentrale univariate og flervariable metoder . Sentrale områder er deskriptiv statistikk, sannsynlighetsregning, hypotestesting, konfidensintervall, varaiansanalyse, lineær regresjon, forsøksplanlegging, optimering og latente variabler.

Læringsutbytte

Etter fullført emne KJE115 Statistikk og kjemometri vil studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende deskriptive størrelser
 • Forklare fordelene med en multivariat eksperimentell design
 • Gjøre rede for antagelser og basisformler i lineær regresjon og variansanalyse
 • Forklare metoder for optimering av en respons
 • Forklare teorien bak latente variabler benyttet til tolking, klassifikasjon og prediksjon

 Ferdigheter

 •  Bruke elementære deskriptive mål
 • Beregne konfidensintervall og utføre hypotesetesting
 • Sette opp og analysere resultatene fra en eksperimentell design
 • Utføre en regresjonanalyse med én eller flere variabler
 • Bruke design til optimeringsformål
 • Bruke latente variabler til å tolke, klassifisere og predikere
 • Gjøre en dataanalyse med programvar

 Generell kompetanse

 Trekke konklusjoner fra statistiske tester

 • Ha innsikt i viktigheten av å analyse komplekse data med multivariate metoder
 • Ha innsikt i viktigheten av datakvalitet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre regneøvinger og to dataøvinger.

Øvingene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger er gyldige i 6 påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE105 - Kjemometri - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJE112 - Statistikk med databehandling - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BIO123 - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BIO172 - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng