Hopp til innhald

SA546 Examen philosophicum

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Examen philosophicum skal gi studentane ei innføring i universitetet sine tenkje-, arbeids- og skrivemåtar. Vidare skal ex.phil. innvie studentane i akademisk kultur og danning, og gi filosofiske perspektiv på sentrale spørsmål i jussen. Emnet gir ei innføring i rettsfilosofi og andre filosofiske tema med særleg relevans for rettsvitskapen. I tillegg gir emnet ei innføring i språk- og argumentasjonsteori, med sikte på å fremje akademiske ideal om presisjon og stringens.

Læringsutbytte

Kunnskapar Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har relevans for rettsvitskapen, til dømes rettsfilosofi, etikk og politisk filosofi. I tillegg har studenten kjennskap til sentrale omgrep i språk- og argumentasjonsteori. Ferdigheiter og generell kompetanse Studenten meistrar: - bruk av filosofiske omgrep i analytisk og prinsipiell drøfting av problemstillingar i jussen - bruk av språk- og argumentasjonsteori på tekstar i det juridiske feltet - grunnleggjande normer for skriftleg og munnleg akademisk framstilling, som klårleik, sjølvstende og reieleg handsaming av kjelder.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminarsamlingar, framføringar og arbeide i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal:

- ta del i minst 80% av seminarsamlingane

- gi ein munnleg presentasjon i seminaret

- levere eitt utkast til seminaroppgåva del 2

- møte til ei individuell rettleiing om seminaroppgåva del 2

- greie mindre testar (oppgåver) gitt undervegs

Vurderingsform

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset. Oppgåva består av 2 deler, det gis veiledning på del 2.

Ny eksamen er skriftleg skuleeksamen (4 timar).