Hopp til innhald

BARNP1 Praksis - miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

I dette emnet vert studentane presentert for korleis ein arbeider førebyggjande på individ, gruppe og samfunnsnivå i barnevernet. Emnet inneheld fire veker rettleia praksis i barnehage eller skule. I praksistida skal studentane gjennomføre eit aktivitetsopplegg saman med barn/ungdom. Som alternativ til praksis P1 kan nattergalen - mentorskap i ein fleirkulturell kontekst søkjast på. 

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

  • har kunnskap om førebyggjande arbeid på ulike nivå med utgangspunkt i barnet sitt beste.
  • har kunnskap om korleis  miljøarbeid og miljøterapi kan brukast som arbeidsform i barnehage og skule.

Ferdigheiter: Studenten...

  • kan gjennomføre aktivitetar med barn og unge slik at det fremjar leik, læring, inkludering, meistring og deltaking. 
  • kan bruke førebyggande og helsefremmande arbeid på arenaer der barn og unge oppheld seg.
  • kan kommunisere og samarbeide med barn og unge slik at deira rettar til deltaking og medverknad vert ivaretekne.

Generell kompetanse: Studenten...

  • kan bruke kunnskap, ferdigheiter og erfaringar til å møte barn og unge med forståing, empati og anerkjenning i miljøterapeutisk arbeid i barnehage eller skule.

Krav til forkunnskapar

Eksamensrett i BARN100, BARN130 og BARN140.

Undervisnings- og læringsformer

Undervising og formar for læring vekslar mellom forelesing, seminar, gruppearbeid og praktiske aktivitetar.

I praksis skal studentane arbeide med skriftlege oppgåver og gjennomføre ein aktivitet med eit born eller gruppe med barn. Studenten skal delta på fastsette veker på tildelt praksisplass, førebuingar, undervisning og seminar på campus.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisstudiar i fire (4) veker

Praksis vert vurdert samla etter ei avsluttande vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. Inkludert i vurderingsgrunnlaget er praksisvurderinga frå praksisrettleiar, samt godkjend praksisrapport.​

Retningslinjene knytt til arbeidstid er 30 timars arbeidsveke. Studenten har ein studiedag i veka på 7,5 timar. Samla arbeidstid er pr. veke er 37,5 timar. Likevel er det slik at studenten skal følgje turnusen på arbeidsplassen

  • Praksisrapport.  Omfang 1500  ord (+/- 10 %).

For å få greidd praksis, må studenten nå læringsutbytte og oppfylle krav til 90 % frammøte i praksis, jfr. Forskrift om studium og eksamen ved HVL   

Praksis vert vurdert til greidd / ikkje greidd.

Når studenten får praksis vurdert til ikkje greidd, må heile praksisperioden takast på nytt. Studenten må i slike tilfelle gjennomføre ny praksisperiode neste gong denne blir arrangert ordinært.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel