Hopp til innhald

BIDR200 Idrett og treningslære

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet omhandlar prestasjonsbestemmande faktorar i ulike idrettar og tek føre seg:

 • Adaptasjon (endring etter trening) i bestemmande faktorar
 • Trening og treningsgjennomføring av styrke, uthald, spenst og hurtigheit, og i ulike idrettar (metodar, intensitet etc.)
 • Treningsplanlegging (krav og kapasitet, planar, treningsprinsipp, formtopping)
 • Testing av uthald, styrke, hurtigheit og spenst

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om ulike treningsmetodar og effekten av dei for uthald, styrke, hurtigheit og spenst
 • har brei kunnskap om treningsplanlegging
 • har brei kunnskap om korleis å lage og tolke arbeids- og kapasitetsanalyse for valt idrett 
 • har kunnskap om testing av uthald, styrke, hurtigheit og spenst 

Ferdigheiter 

Studenten

 • kan forklare prestasjonsbestemmande faktorar for ulike idrettar  
 • kan forklare adapsjonar til ulike treningsmetodar  
 • kan gjennomføre trening av styrke, uthald, spenst og hurtigheit, og i ulike idretter  
 • kan gjennomføre og evaluere generelle og idrettsspesifikke testar 

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan kritisk vurdere og diskutere ulike prestasjonsbestemmande faktorer  
 • kan utvikle, gjennomføre, evaluere og tilpasse idrettsspesifikke treningsøkter for å betre kapasiteten til ein utøver i ulike idrettsgreiner  
 • kan formidle og diskutere adaptasjon til trening  
 • kan lage treningsplaner og kontrollere treningseffekt gjennom testing  

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

IDF101 Treningslære

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knytt til klasserom, innandørs i sal og laboratorium, ute i felt, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneheld både teoretiske og praktiske timar med fokus på studentaktive læringsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltaking frå studenten i praktiske timar (for eksempel laboratorieøvingar og trening)
 • Praktisk undervisning av medstudenter i ein idrett eller treningsmetode

Desse læringsaktivitetane er kopla opp mot læringsutbytta om å kunne utvikle, gjennomføre, evaluere og tilpasse idrettsspesifikke treningsøkter for å betre kapasiteten til ein utøver i ulike idrettsgreiner og å kunne lage treningsplaner og kontrollere treningseffekt gjennom testing.

Vurderingsform

Individuell mappeeksamen.

Eksempel på tema i mappe kan være:

1) prestasjonsbestemmande faktorar i ein valt idrett, 2) testing i ein valt idrett og 3) treningsplanlegging med beskriving av adaptasjon til treninga i ein valt idrett.

Karakterskala: A-F, der F er ikkje greidd.

Ved ny eksamen skal ein levere ein omarbeida mappeeksamen med same tema.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel