Hopp til innhald

BIO173 Organisk kjemi og biokjemi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Målet med emnet organisk kjemi og biokjemi er at studenten skal tilegne seg nødvendig kunnskap om karbonholdige forbindelser som er grunnlaget for å forstå biokjemiske prosesser på molekylnivå.

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper i biokjemi. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg kunnskaper om struktur og funksjon av biologiske molekyl.

Innhold

 • Oppbygging av organiske molekyler, kjemiske bindinger og funksjonelle grupper
 • Oversikt over viktige stoffklasser og deres nomenklatur
 • Reaktivitet og egenskaper til de ulike stoffklassene
 • Struktur og funksjon av biologiske molekyler: aminosyrer, proteiner og karbohydrater.
 • Enzymer, enzym katalyserte reaksjoner og enzymkinetikk
 • Hemoglobin, Myoglobin og oksygentransport
 • Energigivende og energikrevende prosesser
 • Glykolyse
 • Sitronsyresyklus

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan beskrive oppbyggingen av organiske molekyl og funksjonelle grupper
 • Kan forklare sentrale begreper som isomeri, kiralitet, resonans, sterisk effekt, likevekt
 • Kan beskrive reaktivitet og egenskaper til ulike typer organiske molekyl.
 • Kan beskrive de fire hovedtyper av biologiske molekyler; karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner
 • Kan forklare enkle energiberegninger i kjemiske og fysiske prosesser
 • Kan beskrive energiomsetningen i glykolysen og sitronsyresyklusen
 • Kan forklare enzym katalyserte reaksjoner og enzymkinetikk

Ferdigheter

Studenten

 • Kan forstå navnsettingen av organiske forbindelser etter IUPAC-nomenklatur
 • Kan identifisere de vanligste stoffene i organisk kjemi
 • Kan anvende grunnleggende relevant begrepsapparat i biokjemi
 • Kan anvende grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid og rapportering

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over sammenhengen mellom et organisk molekyls struktur og dets reaktivitet.
 • Har grunnleggende kunnskap om elementære biokjemiske prosesser og deres reaksjonsmekanismer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi og BIO170 Matematikk med dataverktøy

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Internt laboratoriekurs
 • Oppgaveløsning

Obligatorisk læringsaktivitet

6 laboratorieøvelser, 8 dager

Alle øvelsene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises. En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

 

Bestått laboratoriekurs er gyldig i seks påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb

 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO124 - Organisk kjemi for bioingeniørar - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • KJE103 - Organisk kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • BIO129 - Biokjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng