Hopp til innhald

BSDAUT210 Sykepleierens funksjon og oppgaver i psykisk helsearbeid, inkludert psykiatri

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en teoretisk innføring i de mest sentrale psykiske lidelser, behandling og sykepleie til mennesker som lever med psykiske lidelse og psykisk uhelse.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om og forståelse for psykisk helse og psykiske lidelser.
 • har kunnskap om betydningen av sykepleierens ansvars- og funksjonsområde innen psykisk helsevern både overfor pasienter og deres pårørende.
 • har kunnskap om sykepleierens rolle, makt og stigmatiseringsprosesser i psykisk helsevern.
 • har kunnskap i forhold til pasientens integritet og selvbestemmelse i dialog og samhandling.
 • har kunnskap om stress, krise, sorg og tap..
 • har kunnskap om sammenheng mellom rus og psykisk helse, eldre og psykisk helse og barn- og ungespsykiske helse.
 • har kunnskap om rehabilitering og det å leve med psykisk lidelse..
 • har innsikt i sykepleieperspektiv, behandlingsperspektiv og pårørendes perspektiv.
 • har kunnskap om de ulike hovedgrupper psykofarmaka, deres virkninger og bivirkninger.
 • har kunnskap om samfunnsforhold som virker inn på menneskers helse, psykisk helse spesielt.
 • har kunnskap om kompleksiteten i psykisk helse i et flerkulturelt samfunn.
 • har kunnskap om lov om psykisk helsevern, lover og forskrifter som regulerer psykisk helsevern..
 • har kunnskap om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan vurdere og planlegger relevante sykepleietiltak overfor mennesker som har ulike typer psykiskelidelser.
 • kan formidle kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjon innen psykisk helse.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan reflektere over eget menneskesyn og holdninger til mennesker med psykisk lidelse eller uhelse.
 • kan gjennom sykepleiefaglig forståelse identifiserer og utfører handlinger på en respektfull og ansvarligmåte gjennom en helhetlig forståelse av menneske.
 • kan gjenkjenne og kan formidle kunnskaper om sentrale symptomer ved ulike psykiske lidelser..
 • kan beskrive virkninger og bivirkninger ved de vanligste hovedgrupper av psykofarmaka ogadministrering av disse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Ferdigheistrening
 • Simulering
 • Rettleiing
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsning
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen Individuell skriftlig skole eksamen4 timer . 

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler