Hopp til innhald

DIA501A Klinisk diabetesspesialitet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse tilknyttet diabetessykepleierens arbeidsfelt og innebefatter naturvitenskapelige, sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige områder. Emnet gir grunnleggende kunnskap om diabetes og hvordan sykdommen griper inn i hverdagen til den som har sykdommen. Emnet vektlegger kunnskap om årsaksforhold, sykdomsutvikling og behandling, samt kunnskap og ferdigheter knyttet til kosthold, fysisk aktivitet, levevaner og praktisk kunnskap om håndtering av glukosemonitorering og insulinbehandling. Forståelse for hvordan det er å få en kronisk sykdom som diabetes og leve med diabetes i hverdagen er sentralt i emnet. I forløpet av sykdommen er oppfølgingen i stor grad knyttet til støtte og veiledning relatert til den enkeltes håndtering av sykdommen i hverdagen. Dette forutsetter at helsepersonell generelt og diabetessykepleiere spesielt, har innsikt i hvordan sykdommen virker inn på den enkeltes livssituasjon, i tillegg til kunnskap om sykdomslære og behandling. Emnet vektlegger at individualisert behandling krever kunnskap om pasientens kulturelle bakgrunn, livssituasjon, utdanning, funksjonsnivå, tidligere diabeteserfaring og eventuelle livskriser. Videre vektlegges psykososiale aspekter knyttet til det å leve med diabetes, noe som kan ha stor betydning for den enkeltes helse, mestring og livskvalitet, samt evne til egenomsorg og medvirkning i behandlingen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten har...

 • inngående kunnskap om diabetes type 1 & 2, svangerskapsdiabetes og andre diabetesvarianter; herunder fysiologi, genetikk, patologi og epidemiologi, samt utredning, diagnostikk og prognose.
 • inngående kunnskap om hvordan diabetessykdommer utvikler seg i ulike livsfaser.
 • spesialisert kunnskap om behandlingsprinsipper og medisinsk behandling til personer med ulike diabetes typer og kan begrunne valg av behandlingstilnærming.
 • kunnskap om forebygging av diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes.
 • kunnskap om forebygging, utredning, behandling og oppfølging av akutte komplikasjoner (hypoglykemi, hyperglykemi, ketoacidose og non-ketotisk hyperosmolært koma), langtidskomplikasjoner (mikro- og makrovaskulære komplikasjoner) og følgesykdommer.
 • kunnskap forebygging, behandling og oppfølging av diabetesfotsår.
 • kunnskap om interkurrent sykdom og annen autoimmun sykdom ved diabetes.
 • kunnskap om oral helse og muskel-skjelett-plager ved diabetes.
 • kunnskap om psykologiske og psykososiale aspekter ved diabetes, inkl. selvoppfatning, selvbilde og spiseforstyrrelser.
 • kunnskap om spesifikke anbefalinger relatert til kost og fysisk aktivitet/trening.
 • kunnskap om teorier: helse og sykdom, stress og mestring, empowerment.
 • kunnskap om kulturelle aspekter knyttet til sykdomsforståelse og egenomsorg/-behandling.
 • kunnskap om familierelasjoner og pårørendes roller.

Ferdigheter:

Studenten kan...

 • anvende kunnskap om diabetes i møte med pasienter i alle deler av livsløpet.
 • anvende de vanligste medisinske undersøkelsesmetodene/-testene i forhold til diabetes og kan selv gjennomføre enkel tolkning av resultatene.
 • veilede i forhold til ulike behandlingsalternativer; medikamentelle og ikke-medikamentelle.
 • veilede i forhold til insulinbehandling og gi opplæring til pasienter, pårørende og annet helsepersonell - inkl. injeksjonsteknikk og bruk av injeksjonshjelpemidler.
 • veilede i forhold til glukosemonitorering og gi opplæring til pasienter, pårørende og annet helsepersonell.
 • gi pasientopplæring og veilede om kost og fysisk aktivitet.
 • gjøre selvstendige kliniske vurderinger og iverksette sykepleietiltak, samt dokumentere disse.
 • identifisere, kartlegge, forebygge og følge opp diabetes-relaterte psykososiale utfordringer for å sikre best mulig helse og livskvalitet.
 • anvende kunnskap om trygdelovgivning og pasientrettigheter, samt pasientorganisasjoner, lærings- og mestringssentra for personer med diabetes.

Generell kompetanse:

Studenten kan...

 • utføre diabetesoppfølging i ulike deler av helsetjenesten i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for diabetes.
 • kartlegge og vurdere pasienter med diabetes ut fra et kunnskapsbasert sykepleiefaglig perspektiv i forhold til sykepleiefaglige emner som glukosemåling, injeksjonsbehandling, injeksjonsteknikk, hjelpemidler, kost, aktivitet/trening, forebygging av fotsår, sårbehandling og oppfølgingsrutiner.
 • vurdere hvordan pasienten påvirkes av sin diabetes og ev diabeteskomplikasjoner; fysisk, psykisk og sosialt.
 • diskutere og evaluere diabetesbehandling og oppfølging.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har en rekke undervisnings- og læringsformer. Gjennom studentaktivitet forventes det at masterstudenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom:

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid med framlegg og opposisjon
 • Arbeid i kollokviegruppe med integrering av teori og praksis
 • Seminar
 • Ferdighetstrening
 • Selvstudie

 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Fagnotat med utgangspunkt i en klinisk problemstilling relatert til spesialiteten.
 2. Læringsutbyttenotat (refleksjonsnotat): I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides plan for hvordan fremtidig kompetanse skal benyttes.
 3. Seminar med gruppefremlegg - tema: forebygging av diabetes type 2.
 4. Ferdighetstrening, simulering og kritisk refleksjon med utgangspunkt i diabetesfaglige kasuistikker.

Godkjent læringsaktivitet er gyldige til og med neste ordinære studieløp. 

Vurderingsform

Eksamen: Skriftlig 4 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Ny eksamen: Ved ikke bestått (karakteren F) må studentene gå opp til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler