Hopp til innhald

ERGP1 Ergoterapeutisk yrkesutøvelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet består av praksisforberedelser, to korte eksterne praksiser og en hovedpraksis på syv uker. Hovedpraksisperioden innebærer at studentene er i veiledet praksis på en arena hvor ergoterapeuter jobber. Studentene skal lære mer om ergoterapi i en praktisk setting, hvor fokus er på å identifisere ergoterapifaglig yrkesutøvelse. I tillegg får studentene mulighet til å prøve ut ulike praktiske ferdigheter, som håndlag, undersøkelser, samhandling og kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere. 

Gjennom praksisperioden vil studentene få erfaring med yrket, samt med helse- og sosialsektoren generelt og aktuelle rammebetingelser. Studenten skal veiledes av ergoterapeut gjennom hele praksisperioden. Videre skal studenten i samarbeid med praksisveileder reflektere over og diskutere erfaringer fra praksis, hvor studenten også skal vurdere eget arbeid. Student og praksisveileder har ukentlig veiledningstid.

I emnet skal studentene delta på ekstern praksis på Kvamskogen eller delta på eldreuke, og FunGames. Dette utgjør ca 1.5 uke av ekstern praksis og er fordelt på to ulike perioder i løpet av semesteret, og kommer i tillegg til en syv ukers hovedpraksisperiode. Studenten vil gjennom emnet møte ulike brukergrupper på ulike arenaer.

Praksisforberedelser og praksisoppsummering inngår i dette emnet. I løpet av hovedpraksisperioden skal studentene utarbeide læringsmål og plan for praksis. Denne skal leveres kontaktlærer innen 1.5 uke etter oppstart av praksisperioden. Gjennomføring av minimum to relevante læringssituasjoner (LS), skal inngå som del av læringsmål og plan. Studenten skriver et refleksjonsnotat på 400 ord +/- 10% om gjennomføringen for hver LS. Gjennomføring av LS og refleksjonsnotatene kan være tema for veiledningstime.

Studenten skal i løpet av hovedpraksisperioden også gjennomføre en aktivitetsanalyse som er relevant for en bruker/pasient ved praksisstedet. Analysen og resultatene av analysen skal diskuteres med praksisveileder på veiledningstime, og inngår i vurderingsgrunnlaget.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap: Studenten…

 • kan gjøre rede for trinnene i aktuelle ergoterapeutiske arbeidsprosesser, og kan forklare aktivitetsanalyse som en del av en arbeidsprosess
 • kan identifisere kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi, og hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene
 • kan identifisere relevant kunnskap fra humanbiologi, medisin, psykologi, pedagogikk og teknologi i utøvelsen av ergoterapi ved praksisstedet
 • *kan identifisere veileders og samarbeidspartneres faglige kunnskap, vurderinger og handlinger i tråd med KBP
 • har kunnskap om ergonomi knyttet til forflytning ved hjelp av forflytningshjelpemiddel  

Ferdigheter: Studenten…

 • kan identifisere ergoterapeutiske arbeidsmodeller og verktøy, og delta i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver i samarbeid med ergoterapeut
 • benytter et redskap for å gjennomføre og dokumentere systematisk aktivitetsanalyse i møte med brukere, som er relevant for å kunne tilrettelegge for meningsfull aktivitet og fremme helse for bruker
 • kan identifisere faglig kunnskap om tilpasning av aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
 • *er oppmerksom på lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • *kan identifisere og reflektere over ergoterapeutens profesjonsutøvelse
 • er oppmerksom på hvordan ergoterapeuten planlegger og tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
 • kan være bevisst betydningen av meningsfull aktivitet i personers habilitering, rehabilitering, behandling og/eller palliasjon
 • kan identifisere faglig kunnskap om brukere i terapeutisk samhandling
 • er bevisst veileders faglige kunnskap om intervensjoner for mennesker med sosiale og helsemessige utfordringer, og på hvordan veileder sikrer likeverdige tjenester til alle brukere
 • kan anvende faglig kunnskap om ergonomi ved forflytning og bruk av forflytningshjelpemidler  

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan forklare viktigheten av brukermedvirkning
 • *møter brukere/pasienter og pårørende med empati og respekt
 • kan se betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • er bevisst skillet mellom observasjon og tolkning av aktivitetsutførelse, og kan formidle dette til veileder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Alle foregående emner: ERG100, ERG110, ERG120, ERG130 og ERG140.

Undervisnings- og læringsformer

Før hovedpraksisen på 7 uker, gjennomføres praksisforberedelser på skolen, i form av forelesning, ferdighetstrening/simulering og gruppearbeid. Av praksis gjennomfører studentene en uke på Kvamskogen eller en uke knyttet til eldre. I tillegg deltar studentene på FunGames.

I 7 ukers praksisperioden har som hovedregel studenten en ergoterapeut som veileder, som ukentlig veileder studenten. Læringsmål og plan følges opp av både kontaktlærer og praksisveileder. Tema som er relevante for studenten og praksisstedet kan tas opp i de enkelte veiledningstimene.

Kontaktlærer fra utdanningen gir tilbakemelding på og godkjenner læringsmål og plan for praksis. Praksisoppfølging, vanligvis i form av praksisbesøk, gjennomføres av kontaktlærer omtrent midtveis i praksisperioden.

I praksisperioden skal studentene følge lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder ved den enkelte praksisplassen. Studentene har taushetsplikt på linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksisstudier. Utdanningen ønsker at studentene skal ha adgang til å delta i institusjonens/avdelingens møter og eventuell internundervisning som kan være av betydning for utbyttet av praksis. Dette er det opptil praksisplass å bestemme.

Studentene skal også ha tid til selvstudium tilsvarende en arbeidsdag pr uke. Avsatt tid til selvstudium skal tilpasses arbeidsrutiner på det enkelte praksissted, og er noe student og praksisveileder blir enige om. Det kan ikke spares opp studietid, for slik å forkorte praksisperioden. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke; 30 timer ved praksisplassen og 10 timer til selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis:

 • Forflytning: hver student skal levere en videopresentasjon av en tildelt forflytningsoppgave. Studentene har to forsøk på arbeidskravet.

Læringsaktiviteten er gyldig i fire semestre. 

Nærmere utdyping av innholdet i praksis og om obligatoriske læringsaktiviteter finnes i praksisheftet på Canvas eller på HVL.no.

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale mellom student og praksisveileder midtveis (halvtidsvurdering) og en i slutten (sluttvurdering) av praksisperioden. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Kontaktlærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av læringssituasjoner og aktivitetsanalyse. Krav til 90 % tilstedeværelse i praksis må være oppfylt.  

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal praksisveileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis

Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER112 - Aktivitet og deltaking som moglegheit og mål - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • BERP1 - Identifisere ergoterapifagleg yrkesutøving, praksisstudier i 1. studieår - Reduksjon: 12 studiepoeng