Hopp til innhald

FHA212 Fysisk aktivitet og helse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk undervisning fokus på fysisk aktivitet og helse i folkehelsearbeidet. Undervisningen foregår på forskjellige arenaer ute og inne, til ulike årstider. Planlegging av varierte former for fysisk aktivitet og betydningen av disse for ulike grupper står sentralt. Fysisk aktivitet, helse og samfunnsutvikling sees i sammenheng.

Tema i emnet:

 • Fysisk aktivitet og dens betydning for helse sett i relasjon til barn, unge, voksne og eldre
 • Fysisk aktivitet som helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tiltak
 • Fagdidaktiske temaer; hvordan planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre og vurdere fysisk aktivitet på forskjellige arenaer for ulike grupper
 • Praktisk erfaring med fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, på forskjellige arenaer til ulike årstider
 • Friluftsliv i et folkehelseperspektiv, inklusiv ekskursjoner ved sjø og på fjell

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om hvordan fysisk aktivitet virker inn på helsen i et helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende perspektiv
 • har fagdidaktisk kunnskap knyttet til planlegging, formidling, gjennomføring og vurdering av fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om ulike praktiske aktiviteter og lavterskeltilbud innen organisert og uorganisert aktivitet
 • har kunnskap om ulike former for fysisk aktivitet i et kulturelt og historisk perspektiv, samt politiske føringer innen fysisk aktivitet og folkehelse
 • har kunnskap om norsk friluftsliv og dets betydning i folkehelsearbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for betydningen av fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet og formidle denne kunnskapen til ulike grupper 
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere fysisk aktivitet i et helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende perspektiv
 • kan legge til rette for at ulike grupper kan velge en fysisk aktiv livsstil
 • kan søke etter og vurdere relevante vitenskapelige artikler innenfor fysisk aktivitet og helse for ulike grupper
 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre friluftslivsaktiviteter med ulike grupper

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre og vurdere tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet i livsløpsperspektivet
 • har evne til å fremstå profesjonelt og kunne gjøre etiske vurderinger i ulike situasjoner knyttet til fysisk aktivitet og folkehelsearbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk og praktisk lærestoff, der ca. 50 % av undervisningen er praktiske øvelser knyttet til fysisk aktivitet. Teori og praktisk aktivitet er nært knyttet sammen. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Følgende arbeidsformer benyttes: Lærerstyrt undervisning, individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, selvstudium, egentrening og ekskursjoner.

 • Nærfriluftsliv, utgifter til buss/bybane må påregnes:
  • En til to turer på byfjellene og nærmiljø i Bergen
  • En tur til Smøråsfjellet

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forbredt på å betale en egenandel. 

Det kreves at studentene har klær som egner seg for fysisk aktivitet inne og ute til ulike årstider og på forskjellige arenaer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskravene være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Arbeidskrav 1: Med utgangspunkt i selvvalgt, vitenskapelig artikkel skal studentene planlegge og gjennomføre fysisk aktivitet for aktuell målgruppe. Gruppearbeid. 
 • Arbeidskrav 2: Individuell digital kortsvarsprøve fra emnets pensumlitteratur. 

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med muntlig eksaminasjon, 45 minutter inkl. evalueringssamtale.

Eksamen består av:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av en praktisk undervisningsøkt. Det skal forut for praksisøkten leveres et skriftlig plandokument. Medstudenter stiller som utøvere i den praktiske gjennomføringen (obligatorisk). 
 • Muntlig evaluering, der studenten kan få spørsmål både fra pensum og den praktiske undervisningsøkten.

Ny eksamen gjennomføres lik ordinær eksamen, og det trekkes ny oppgave. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler tilgjengelig for forberedelser og gjennomføring. Ingen hjelpemidler tillatt i den muntlige høringen.

Mer om hjelpemidler