Hopp til innhald

FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er emne 4 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet gjennomføres i vårsemesteret første studieår. Emnet går parallelt med emne 3, Basics in Nutrition and Health. Emnet skal gi innføring i:

 • Samfunnsplanlegging
 • Arealplanlegging i folkehelseperspektiv
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Tema a) Teori om samfunnsplanlegging

 • Folkehelse i planlegging
 • Medvirkning, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Stedsforståelse, frivillighet og lokalsamfunn
 • Folkehelsearbeid på ulike samfunns- og sektornivå
 • Ulike beslutningsmodeller og planlegging som handlingstype

Tema b) Grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging

 • Plan- og bygningsloven og Friluftsloven
 • Plantyper/planprosesser
 • Bærekraftig utvikling
 • Grøntområder/friluftsområder
 • Universell utforming
 • Barn- og unges oppvekstsvilkår
 • By- og tettstedsutvikling

Tema c) Samfunnsvitenskapelig metode

 • Introduksjon il vitenskapsteori
 • Metode, praktiske, personetiske avveininger
 • Faser i en empirisk undersøkelse
 • Kvalitative og kvantitative undersøkelser
 • Tolking av resultater

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • forstår sammenhenger mellom folkehelse, planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om utfordringer i samfunnsplanlegging
 • har kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike forvaltningsnivå
 • har kunnskap om ulike plantyper og relevant lovverk i arealplanlegging
 • har kunnskap om de grunnleggende prinsippene i samfunnsvitenskapelig metodebruk

Ferdigheter

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom folkehelse og planlegging
 • kan jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid
 • kan beherske og vurdere ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan analysere og drøfte eget datamateriale
 • kan bruke og forholde seg praktisk til plankart og tilhørende dokumenter og redegjøre for konsekvenser for folkehelse ved arealbruk i ulike sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon
 • har innsikt i prosjekt som arbeidsform
 • kan se samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner/feltarbeid. Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette vil gjelde studentaktiv undervisning som gruppediskusjoner, framlegg eller ekskursjoner. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. 

Ekskursjon til Geilo (mars) eller lignende destinasjon med to overnattinger - tema vinterfriluftsliv. Utgifter til reise/opphold ca. kr. 2700.

I forbindelse med feltarbeid eller ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale egenandel.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Befaringsrapport fra et område i Bergen. Skriftlig gruppeoppgave for 4 studenter. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 2. Samfunnsmessig prioritering og tilrettelegging av skiarenaer i et folkehelseperspektiv for ulike brukergrupper. Skriftlig gruppeoppgave. Nærmere krav fastsettes i samarbeid med faglærer på FHA212.  Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav her.
 3. Skriftlig gruppearbeid om tema c) kvalitativ metode: 4 studenter viser bruk av kvalitativ metode for å undersøke hvordan et folkehelseperspektiv blir ivaretatt innenfor temaet planlegging. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 4. Skriftlig gruppearbeid om tema c) kvantitativ metode: 4 studenter viser et eksempel på gjennomføring av univariat og bivariat analyse av eget innsamlet datamateriale. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 5. Deltakelse i studentaktiv undervisning

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenter som ikke består et arbeidskrav vil få ett forsøk til.

Vurderingsform

 • Del 1: Hjemmeeksamen, 3 dager. Individuell oppgave om temaene a) teori om samfunnsplanlegging og b) grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging. Vekting 50 % av endelig karakter.
 • Del 2: Prosjektoppgave i gruppe på maksimalt 4 studenter. Retningslinjer for prosjektarbeidet, som også inneholder omtale av vurderingskriterier, vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Gruppen vil få én karakter. Vekting 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 

Ved ikke bestått kan det leveres en redigert versjon av oppgaven (del 1)/individuelt bearbeidet versjon av prosjektarbeidet (del 2) med tydelig markering av forandringer påfølgende semester.

Ny/utsatt eksamen på et senere tidspunkt gjennomføres som en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler