Hopp til innhald

ID3-331 Gruppetreningsinstruktør

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

 • Gjennomføring og rettleiing av ulike timar med fokus på styrke, uthald, koordinasjon og rørsleevne
 • Instruktørrolla- coaching og øvingsbilete
 • Intensitetsstyring- ulik intensitet retta mot ulike målgrupper
 • Treningslære retta mot trening i grupper
 • Bruk av musikk på ulike timar

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om treningslære innanfor uthald, styrke og bevegelegheit relatert til trening av grupper både ute og inne
 • har kunnskap om coaching
 • har kunnskap om intensitetsstyring
 • har kunnskap om musikk som hjelpemiddel

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike typar timar med fokus på styrke, uthald, koordinasjon og rørsleevne ute og inne for ulike målgrupper
 • kan motivere og rettleie deltakarar til funksjonell og effektiv trening
 • kan legge til rette for ulike målgrupper i ein og same time

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for gode treningsopplevingar

Krav til forkunnskapar

Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene er førelesing, gruppe- og individuelt arbeid og praktiske timar ute og inne. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktivitetar knytt opp mot ulike læringsmål for at studentane kan ta ei aktiv rolle i læringsprosessen, mellom anna praktiske oppgåver.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatorikse læringsaktivitetar vera godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltaking frå studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktivitetar. Desse blir spesifisert i kursplanen.

 • Godkjent tre arbeidskrav knytt til trening av ulike typar målgrupper, framlegging og innlevering.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med munnleg eksaminasjon, ein time. Vurdering med karakter A-F.