Hopp til innhald

ING161D Kjemi for ingeniør

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi som basis for studier i teknologiske fag og for framtidig yrkesutøvelse. Aktuelle klima- og miljøutfordringer belyses i eksempler og oppgaver.

Innhold

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger, masseberegninger og støkiometri
 • Navnsetting av uorganiske forbindelser
 • Enkel organisk kjemi samt navnsetting av organiske forbindelser, inkludert syntetiske polymerer
 • Gasser og løsninger
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon, batterier og brenselsceller
 • EE-avfall og miljøgifter i EE-produkter. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og om ulike bindingstyper
 • Kan gjøre rede for kjemiske navn og formler for uorganiske og organiske forbindelser
 • Kan beskrive egenskapene til eksoterme og endoterme reaksjoner
 • Kan gjøre rede for massevirkningsloven og likevekter i kjemiske reaksjoner
 • Kan gjøre rede for prinsippet for redoksreaksjoner og for grunnleggende teori om virkemåten til elektrokjemiske celler inkludert batterier og brenselceller
 • Kan gjøre rede for kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan balansere enkle kjemiske reaksjonsligninger og utføre støkiometriske beregninger
 • Kan beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler og forklare korrosjon med utgangspunkt i elektrokjemisk teori
 • Kan beregne pH i syrer og baser
 • Kan utføre likevektsberegninger 
 • Har oversikt over hvordan EE-avfall skal håndteres

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i hvordan kjemiske kunnskaper og metoder kan brukes til problemløsning i eget fagfelt
 • Kan kommunisere med andre personer i både eget og andre fagfelt ved hjelp av relevant fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digitale forelesninger. Digitale kunnskapstester. Fysiske samlinger. Oppgaveløsning med veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske digitale regneinnleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar osv.).

Mer om hjelpemidler