Hopp til innhald

ING4009 Contingency Management

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Hensikten med dette emnet er å gi studenten oversikt over fagområdet beredskapsledelse fra både praktisk og forskningsbasert ståsted. En storulykke kan ha både naturlige og teknologiske årsaker, og effektiv håndtering under tidspress av en gruppe samarbeidende aktører krever et godt eksisterende planverk og etablerte samarbeidsforhold. Oppbyggingen av effektiv beredskap beror derfor på systematisk forarbeid. Forståelse av sammenhengen mellom beredskapsplanlegging og håndtering av hendelser er sentral.

Læringsutbytte

- Kunnskap

Kandidaten:

 • kan redegjøre for relevant lovverk og forvaltning i beredskapssammenheng
 • kan redegjøre for oppbyggingen av den norske redningstjeneste, de viktigste aktører og deres respektive roller
 • kan beskrive hvordan resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser og evalueringer av øvelser og hendelser kan anvendes ved dimensjonering, planlegging og forbedring av beredskap
 • kan redegjøre for prinsippene i proaktiv beredskapsledelse
 • kan argumentere for betydningen av å evaluere og lære etter øvelser og reelle hendelser, slik at læringspunktene som ble identifisert følges opp
 • har forståelse for stressmomenter og psykologiske reaksjoner en beredskapsleder utsettes for ved innsatser
 • kan gjøre rede for hendelser som har endret fagområdets utvikling

 

- Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende proaktiv beredskapsledelse på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå
 • kan anvende brannfaglig kompetanse og kunnskaper om beredskap for å bidra i planleggingen av trygge og effektive innsatser
 • kan analysere øvelser og evaluere innsatser ved tidligere ulykkessituasjoner med fokus på læring, og slik gjøre seg selv i stand til å bidra med informerte, reflekterte og profesjonelle anbefalinger på forbyggende tiltak og i fremtidige innsatser
 • kan dimensjonere beredskap med utgangspunkt i risiko- og sårbarhets­analyser og videre utarbeide beredskapsplaner og utforme passende opplærings- og øvelsesopplegg
 • kan anvende relevante nasjonale og internasjonale forskrifter og standarder
 • kan identifisere svakheter og begrensninger i beredskapen og foreslå kostnads­effektive forbedringer

- Kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere og evaluere godheten (kvaliteten) på brannberedskapen, inkludert hvorvidt beredskapsordningen er i henhold til resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser og erfaringer fra øvelser og hendelser
 • kan diskutere menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold som kan påvirke beredskapen i positiv eller negativ retning
 • kan anvende og sammenstille prinsipper, metoder og modeller for planlegging av beredskap mot storulykker, samt ta avgjørelser om beredskapstiltak ut fra individers forutsetninger, tekniske løsninger og organisatoriske tiltak
 • kan foreslå kostnadseffektive beredskapstiltak som begrenser risiko for innsats­personell
 • kan kritisk vurdere ytelser av beredskapstiltak i ulike faser, bruk av beredskapsplaner, arbeidsmetodikk ved håndtering av hendelser (primært på ledelsesnivå), samt evaluering og læring etter øvelser og reelle ulykkessituasjoner

Krav til forkunnskaper

To av emnene ING4004 Advanced Fire Dynamics, ING4005 Fire Risk Assessment, eller ING4006 Advanced fire and Egress Modelling.

Et av emnene ING4007 Industrial Fire safety eller ING4008 Building Fire Safety må være tatt eller tas parallelt med emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil baseres på samlinger med forelesninger, rollespill og problembasert læring. Gruppearbeid, selvstudium m/ veiledning blir benyttet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Del 1: Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 60 % på endeleg karakter.

Del 2: Mappe, tel 40 % på endeleg karakter.

Begge deler må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappe: Alle hjelpemidler.

Skriftlig eksamen: Ordbok.

Mer om hjelpemidler