Hopp til innhald

KJE118 Vannkvalitet og resirkuleringsanlegg for akvakultur (RAS)

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Mange nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann. Dette gir også bedre oversikt og påvirkningskraft over vannkvalitet, fiskevelferd, miljøpåvirkning, avfallsproduksjon og håndtering, produktkvalitet. På den annen side kan kostnadene være høyere enn ved tradisjonelle anlegg og grenseverdiene kan være noe ulike enn de som er etablerte for gjennomstrømningsanlegg. Mye er også felles for resirkuleringssystemer, åpne og semi-lukkede systemer, spesielt med tanke på tank design, hydraulikk, vannkvalitet etc. Hensikten med dette kurset er å gi en forståelse av anvendt akvakultur og hva som ligger bak design, konstruksjon og drift av et akvakultur produksjonssystem.

Ekskursjoner til relevante anlegg og gjesteforelesninger vil inngå i emnet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha

 • en grunnleggende forståelse av samspillet mellom laksens livssyklus og viktige vannkvalitetsparametere.
 • kunnskap om prinsippene for forskjellige vannbehandlings- og rensemetoder i resirkuleringsanlegg for fisk. 
 • innsikt i de mest vanlige utfordringene under drift av resirkuleringsanlegg.
 • innsikt i de biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens tilvekst, overlevelse og velferd i intensive resirkuleringssystemer. Samt forståelse for fiskens fysiologi i resirkuleringsanlegg (hypercapnia, hyperoksia, gassblæresyke osv.).
 • kunnskap om hvilke faktorer som kan ha betydning for driften av resirkuleringsanlegg.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • vurdere vannkilden opp mot hvilken form for vannbehandling som kreves i anlegget.
 • beregne biofilterstørrelse og oksygenbehov. 
 • vurdere hvordan komponenter i et resirkuleringsanlegg best kan settes sammen.
 • delta i innovasjon og drift av resirkuleringsanlegg.

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • ha et godt faglig grunnlag for valg av oppdrettssystem og nivå/type av vannrensing og miljøkontroll.
 • kunne kommunisere om emnet både blant spesialister og ikke spesialister.
 • kunne finne ny informasjon ved hjelp av litteratursøk.
 • kunne samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunne lage kjemiske standarder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og litteraturstudier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

To regneøvelser som omhandler utforming av driftsprotokoll og dimensjonering av vannbehandlingssystemer 

Deltagelse på ekskursjoner som blir arrangert i emnet.

Arbeidskravene er gyldige i 6 påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen som består av en gruppeoppgave og en individuell muntlig eksamen.

 1. Oppgaven er en gruppeinnlevering på mellom 20 og 30 sider. Denne delen teller 40 % av den endelige karakteren.
 2. Individuell muntlig eksamen, som teller 60 % av den endelige karakteren.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

ingen

Mer om hjelpemidler