Hopp til innhald

MAKPE420 Implementering: integrere forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i ergoterapi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en videreføring av emnet MAKP202 Implementering: anvende forskning, kartlegge og endre praksis. Emnet er relatert til ergoterapispesifikk praksis og har tre særskilte fokus:

1) brukermedvirkning på ulike nivåer i helsetjenesten

2) kvalitativ forskning i kunnskapsbasert praksis (KBP)

3) oppsummert kvalitativ forskning i ergoterapipraksis

I møte med brukere av helsetjenestene skal ergoterapeuter bruke den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen knyttet til sin yrkesutøvelse, sammen med egen erfaring og brukerkunnskap. Studenten lærer å operasjonalisere brukermedvirkning på ulike nivåer i helsetjenesten og får kompetanse på metoder for brukermedvirkning i ergoterapipraksis. Klinisk erfaring og brukererfaringer er sentralt både i ergoterapi og i KBP, og erfaringer kan best belyses i kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning er derfor sentral for å få fram både ergoterapeuters erfaringsbaserte kunnskap og brukererfaringer. I undervisningen legges det særlig vekt på samvalg og metoder for å fremme brukeres helsekompetanse, det vil si å kunne finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å ta informerte beslutninger om helse i hverdagen.  

Kvalitativ forskning er sentralt både for å forstå hvilke faktorer som innvirker på endrings- og implementeringsprosesser og for å få frem erfaringer fra både brukere, ergoterapeuter og andre som deltar i eller påvirkes av slike prosesser. I løpet av de siste tiårene har oppsummert kvalitativ forskning vokst frem som et anerkjent grunnlag for KBP, på lik linje med andre former for oppsummert forskning. Kunnskapsoppsummeringer over kvalitative studier er derfor sentralt i dette emnet. Studenten lærer å kritisk vurdere kvalitative studier og oppsummeringer som er relevante for implementering og brukermedvirkning. De lærer også å gradere tilliten til funnene i kvalitative oppsummeringer.

Følgende temaer omhandles:

 • brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå
 • metoder for å fremme helsekompetanse i befolkningen og i tjenestene
 • samvalg: integrere kunnskap fra forskning, erfaringer og brukere i møtet mellom ergoterapeut og bruker og helsepersonell
 • hvordan formidle forskningsbasert kunnskap til fagfelt og brukere, herunder informasjon om risiko og usikkerhet?
 • kvalitative kunnskapsoppsummeringer: hva karakteriserer dem, hvordan utformes de, hvordan vurdere deres metodiske kvalitet og tilliten til funnene i dem?
 • hvordan bruke kvalitative kunnskapsoppsummeringer for å fange opp erfaringer eller perspektiver fra brukere og helsepersonell, eller for å fange opp faktorer som påvirker implementering i en lokal, nasjonal eller global kontekst

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har inngående kunnskap om hvordan brukermedvirkning skjer på ulike nivåer i helsetjenesten.
 • kan kritisk reflektere over hvordan helsekompetanse innvirker på brukermedvirkning og samvalg.
 • har avansert kunnskap om samvalg som en beslutningsprosess.
 • har avansert kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer oversikter og kunnskapsoppsummeringer.
 • har inngående kunnskap om kvalitative kunnskapsoppsummeringer, og hvilken betydning de har for beslutnings- og endringsprosesser innen ergoterapi.
 • kan kritisk reflektere over og evaluere hvordan kunnskap fra forskning, erfaring og brukere påvirker ergoterapipraksis.
 • har avansert kunnskap om hvordan kontekstuelle faktorer kan påvirke beslutninger og endringer i ergoterapi, for eksempel normative, politiske, økonomiske, juridiske, teknologiske, sosiale og etiske faktorer.

Ferdigheter: Studenten…

 • kan vurdere og foreslå tiltak for å fremme helsekompetanse i ulike kontekster, basert på forskning, relevant teori og erfaringer fra praksis. 
 • kan vurdere og foreslå tiltak for å fremme samvalg, basert på forskning, relevant teori, og erfaringer fra praksis.
 • kan vurdere metodisk kvalitet på kvalitative enkeltstudier og kunnskapsoppsummeringer, og bedømme hvordan slik kunnskap kan brukes i endringsarbeid og for å fremme brukermedvirkning i ergoterapi.
 • kan bruke GRADE-CERQual til å vurdere tilliten til funn i kvalitative kunnskapsoppsummeringer.

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan analysere problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til implementering og brukermedvirkning i endrings- og kvalitetsforbedringsarbeid i ergoterapipraksis.
 • kan formidle kritiske refleksjoner om forskningsbasert kunnskap og brukermedvirkning til klinikere/kollegaer, samarbeidspartnere og brukere.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

For studenter som tar hele masterløpet må emner i første studieår være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med én samlingen på campus. Undervisning omfatter digitale forelesninger, webinarer, videokonferanser, oppgaveløsing individuelt og i grupper, og deltakelse i diskusjonsfora. Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Foruten samlingen foregår undervisning og kommunikasjon med medstudenter og faglærere på Canvas. Det forventes selvstudier utenom undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Undervisningen samkjøres i stor grad med undervisning i emnet MAKP402 på studieretning helsefag.

Aktiviteter på samlingen er knyttet til arbeidskravene i emnet. Samlingen går over 2-3 dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Gruppeoppgave: Vurdere metodisk kvalitet på (i) en gitt kvalitativ enkeltstudie og (ii) en gitt kvalitativ kunnskapsoppsummering, innenfor implementering/brukermedvirkning. I tillegg skal tilliten til funn i oppsummeringen vurderes med GRADE-CERQual-rammeverket. Vurderingene leveres inn før samlingen.
 2. Gruppeoppgave: Lage et enkelt samvalgsverktøy innenfor et gitt tema, og visualisere behandlingsalternativer ved hjelp av piktogrammer eller lignende.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave

Studenten skal vurdere og drøfte tiltak for å fremme brukermedvirkning i ergoterapi med utgangspunkt i forskning og teori.

Omfang: Maksimalt 3600 ord

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler