Hopp til innhald

MAKPR430 Profesjonell samhandling med pasient i klinisk radiografi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet vektlegger profesjonelle relasjoner mellom radiografen og pasient/bruker og pårørende i klinisk radiografi. Emnet omhandler temaer som pasientomsorg, kommunikasjon og etikk.

Følgende temaer med relevans for den profesjonelle samhandlingen omhandles:

 • pasientsentrert omsorg
 • psykologiske aspekter
 • kommunikasjon og informasjonsformidling
 • brukermedvirkning
 • etiske utfordringer
 • tverrfaglig samarbeid

Emnet arrangeres i andre halvdel av fjerde semester. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har avansert kunnskap om psykologiske aspekter i undersøkelses- eller behandlingssituasjoner..
 • har inngående kunnskap om pasientsentrert kommunikasjon og omsorg i undersøkelses- eller behandlingssituasjoner..
 • har inngående kunnskap om strategier for relevant informasjonsformidling i en radiograf-pasientsituasjon.
 • har avansert kunnskap om brukermedvirkning i klinisk radiografi.
 • har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid på en bildediagnostisk eller strålebehandlingsavdeling.
 • har avansert kunnskap om etiske problemstillinger i en relevant undersøkelses- eller behandlingskontekst.

Ferdigheter: Studenten…

 • kan vurdere og anvende relevante perspektiv innen kommunikasjon og bruke dem i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
 • kan reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer.
 • kan samhandle i tråd med grunnleggende prinsipper for pasientsikkerhet..
 • kan samhandle profesjonelt med pasienter med spesielle behov og pasienter fra ulike kulturer.
 • kan praktisere brukermedvirkning innenfor sitt ansvarsområde..

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan på en profesjonell måte utføre bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger i tråd med yrkesetiske retningslinjer.
 • kan reflektere over og evaluere egen kommunikasjon i møte med pasient og pårørende.
 • kan reflektere over sin profesjonelle rolle i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

For studenter som tar hele masterløpet må emner i første studieår være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

MAKPR420 Prinsipper for bildekvalitet, bildebehandling og bildeanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med én fellessamling på campus. Undervisning omfatter forelesninger (synkron og asynkron), webinarer, simuleringsøvelser med case knyttet mot eget fagområde, oppgaveløsning individuelt og i grupper, samt deltakelse i diskusjonsfora på nett. Studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Canvas benyttes både til undervisning, aktiviteter tilknyttet selvstudium og til kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det forventes selvstudium utover undervisninger i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen: 

 1. aktiv deltakelse på diskusjonsfora med minst to innlegg på hvert tema
 2. skriftlig individuell oppgave som omhandler tverrprofesjonelt samarbeid knyttet til egen arbeidsplass 1000 ord ± 10 %
 3. 80% tilstedeværelse ved obligatorisk studentaktiv undervisning (gruppearbeid, seminar og veiledning)

Læringsaktivitetene er gyldige i fire påfølgende semestre.  

Vurderingsform

Oppgave En case-basert skriftlig oppgave som omhandler kommunikasjon / informasjonsformidling hvor transaksjons analyse (TA) benyttes i besvarelsen av oppgaven , 2500 ord +/- 10% .

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen leverer studenten en ny besvarelse.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler