Hopp til innhald

MAS503 Innføring i bærekraftsanalyser

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Bærekraft er et av hovedprinsippene som styrer de fleste former for ingeniørfag i dette århundret. I dette kurset vil studentene styrke sin forståelse av begrepet bærekraft fra sin opprinnelse i 1987 til i dag, og påfølgende utvikling av energi-, klimaendrings- og miljøanalyser, metoder og verktøy. Som et resultat vil studentene bli introdusert til de vanligste metodene og verktøyene for analyse og vurdering av energi- og klimaendringer - blant annet miljøkonsekvenser som er relevante for ingeniører, inkludert deres bruksområder og begrensninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten…

  • kjenner til ulike metoder og verktøy for vurdering av energi-, klima og miljøkonsekvensene, og metodenes begrensninger.
  • har kunnskap om sammenheng mellom bærekraft og energi-, klima og miljøvurdering.

Ferdigheter

Studenten…

  • kan velge egnede vurderingsmetoder og verktøy som kan bidra til bærekraftsanalyse og -vurdering i fremtidig arbeid.
  • kan anvende energi-, klima og miljøregnskap som utgangspunkt for oppgaver, diskusjon og lignende.

Generell kompetanse

Studenten…

  • kan kommunisere med andre ingeniører om miljøaspekt og bærekreftsperspektiv i teknologiske prosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, selvstudium og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

En (1) skriftlig gruppeinnlevering (2 studenter) bestående av 1500-2000 ord uten referanser.

Innlevering må være gjennomført til fastsatte frist og godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler