Hopp til innhald

MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder i matematisk analyse (derivasjon og integrasjon for funksjoner av én variabel). Faget skal illustrere hvordan matematikk kan være et verktøy for å løse ingeniørfaglige problemstillinger.

Emnet danner en del av det matematiske fundamentet for videre ingeniørstudium. Emnets praktiske øvinger vil føre til økt evne til matematisk resonnering og problemløsing.

Ingeniørstudiene benytter ulike matematiske metoder og resultater til ulike tider, og deler av emnet er tilpasset det enkelte studium.

Matematiske tema for emnet er: funksjoner, grenser, kontinuitet; derivasjon og anvendelser av derivasjon; integrasjon og anvendelser av integrasjon; enkle differensiallikninger; numeriske metoder; vektorregning, komplekse tall. Videre lineære likningsystem, matrisealgebra, egenverdier/egenvektorer, basisskifte, vektorrom, lineære og homogene transformasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studenten skal kunne gjøre rede for funksjonsbegrepet, derivert og integral, og anvende disse på enkle praktiske problemstillinger.
  • Studenten skal kunne forklare prinsippene for differensiallikninger, og være i stand til å løse enkle differensiallikninger.
  • Studenten skal kunne gjøre rede for aktuelle numeriske metoder.
  • Studenten skal ha forståelse for vektorer, samt kjenne til grunnleggende vektoroperasjoner.
  • Studenten skal kunne gjøre rede for begreper, metoder og teknikker innen lineær algebra.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne anvende grunnleggende begreper og metoder fra matematisk analyse til å analysere og løse ingeniørfaglige problemer, blant annet ved hjelp av matematiske dataverktøy.

Generell kompetanse

  • Studenten skal ha den matematiske forståelsen som er nødvendig for videre faglig utvikling.
  • Studenten skal kunne foreta grundige og presise logiske resonnementer.
  • Studenten skal være i stand til å løse praktiske problemstillinger ved hjelp av matematiske modeller og metoder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper i programmering (tilsvarende DAT100 og MAT101).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator.Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler