Hopp til innhald

MGBPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Profesjonsrettet pedagogikk beskriver og anvender prinsipper og strategier som bygger bro mellom teori og praksis for godt lærerarbeid og god undervisning.

Målet med Profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og vektlegge ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen. Faget tar for seg sentrale perspektiver om pedagogikk som fag og handlingsfelt, pedagogiske kommunikasjons- og handlingsformer, og forskningsbasert kunnskap om god undervisning og den gode læreren.

I faget vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, nye metoder og innfallsvinkler i undervisningen og få innsikt i ulike valg som lærere står overfor. Du vil kunne utvikle din undervisningspraksis og profesjonsidentitet.  

Emnet er satt sammen av to delemner (emne 1 & 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorientert og skolerelevant masteroppgave i Profesjonsrettet pedagogikk. Studenter har stor grad av medbestemmelse i emnene. 

Emne 1 gir innsikt i prinsipper for undervisningsutvikling som baserer seg på skolens aktuelle praksis. Du vil lære om fremgangsmåter som trengs for praktisk utvikling og forbedring av undervisningen. Utgangspunktet vårt er at kvaliteten avhenger av hvordan lærere håndterer de didaktiske utfordringene som oppstår i undervisningspraksisen i samspillet med elevene. Det legges vekt på hvordan ulike didaktiske teorier fungerer, og drøfter hvordan didaktikk i et undervisnings- og opplæringsperspektiv fungerer som profesjonskunnskap.

Emnet tar opp følgende tema:

 • Uforutsigbarhet i undervisning fordi elever responder på forskjellige måter på det som skjer i klasserommet
 • Profesjonell og reflektert håndtering av pedagogiske dilemmaer i møte med elevene og ellers i læreryrket
 • Å møte elevmangfoldet blant elever på en profesjonell måte

I emne 1 er søkelyset på å evaluere og justere egne handlinger for å utøve profesjonalitet, og få innsikt i hvilke eksterne og interne faktorer som påvirker lærerens valg og handlingsrom i skolen. Kompetansen er viktig for å forstå endringer i skole og utdanningssystem. 

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • klassiske handlingsbegreper innen ulike undervisningsmodeller
 • arbeidsmetodikk og tilpassede handlinger i en mangfoldig elevgruppe
 • sentrale handlingsorienterte pedagogiske teorier for utviklingen av god lærerpraksis
 • praksis-teori diskursen og barrierer for god undervisning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • gjenkjenne profesjonsetiske dilemma i klasserommet
 • planlegge utviklingsarbeid i skolen med utgangspunkt i elevnære, forskningsbaserte metoder for endring
 • tolke pedagogiske teorier som er relevant for godt lærerarbeid og god undervisning

Generelle kompetanser

Studenten skal evne:

 • å diskutere det uforutsette og improvisasjon for utviklingen av god praksis.
 • å vurdere hvordan utdanningspolitikk støtter/ hindrer god pedagogisk praksis
 • å diskutere profesjonsrettede tema i et internasjonalt perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning, og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i storsamlinger og i mindre grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to muntlige og ein skriftlig obligatorisk læringsaktivitet

Det er obligatorisk deltakelse i studentaktive seminarer, øvelser og arbeid i gruppe. Konkrete læringsaktiviteter i studiet, blir nærmere spesifisert i semesterplan

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler