Hopp til innhald

MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Matematikk 3 er et masterfag i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Det ser på hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes, og har en forskningsbasert tilnærming. 

Matematikk 3 er delt inn i følgende tre emner på 15 studiepoeng:

 • Emne 1: Matematikkdidaktikk i praksisfeltet
 • Emne 2: Vitenskapsteori og metode.
 • Emne 3: Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Matematikk 3 i helhet gir kompetansegrunnlag for masteroppgave med matematikk som masterfag.

Denne planen omtaler Emne 3: Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet.

I emnet vil studentene få anledning til å fordype seg i forskning omkring selvvalgte matematikkdidaktiske tema. Det arbeides med å velge, analysere, kritisk forholde seg til, og kommunisere nasjonal og internasjonal matematikkdidaktisk forskning. Studentene vil presentere tema for medstudenter og skrive plan for eget masterprosjekt.

I løpet av emnets praksis skal studentene planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere et undervisningsopplegg i matematikk i samarbeid med en eller flere matematikklærere. Det matematikkdidaktiske innholdet i kurset skal aktualiseres i prosjektet, og refleksjoner fra opplegget skal gi næring til drøfting av det matematikkdidaktiske innholdet. Prosjektet presenteres på seminar.

Emnet viderefører matematikkfaglige og matematikkdidaktiske hovedtema fra første syklus og fordyper seg i valgte områder. Det refereres også til demokratiske, politiske og samfunnsmessige perspektiv på matematikk som settes i sammenheng med et matematikk-didaktisk innhold.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskning og teori innen et valgt matematikkdidaktisk område
 • har kunnskap om forskning og teori innen ulike matematikkdidaktiske områder
 • har kunnskap om vitenskapelige tenkemåter innen et matematisk tema, temaets historiske utvikling og hvordan temaet brukes i samfunnsmessige og vitenskapelige situasjoner
 • har kunnskap om kritiske matematikkdidaktiske perspektiv, og hvordan matematikk inngår i andre fag, kulturelle og sosiopolitiske sammenhenger 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i matematikk med et kritisk forskerperspektiv, som fremmer elevens vitenskapelige og kritiske tenkemåter
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om matematikkens egenart, verdigrunnlag og historie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fokus, resultat og troverdighet ved nasjonal og internasjonal forskning innen matematikkdidaktikk og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan velge ut og kommunisere om relevant forskningslitteratur innen matematikkdidaktikk
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker undervisningen og utvikler elevenes læring
 • utarbeide og grunngi design for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg innen matematikk 
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse relevant for matematikkfaget
 • fremme kritisk læring, refleksjon og bruk av matematikk
 • kan formulere egne forskningsspørsmål og problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMA101/ 102 - Undervisning i matematikk

MGUMA201/ 202- Læring i matematikk

MGUMA301/ 302 - Perspektiv på matematikkfaget

MGUMA401/ 402 - Problemløysing og handlingskompetanse i matematikk

tils. 60 sp. eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesinger, seminar og veiledning, og veksler mellom frontalundervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om kursets organisering og undervisning vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved kursets start.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet.  Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i matematikk. Det blir stilt krav om systematisk forskningstilnærming som fremmer faglig og fagdidaktisk nytenkning. Refleksjon over arbeidsprosessen og undervisningsopplegget presenteres muntlig på seminar med utgangspunkt i en poster.
 • Muntlig presentasjon knyttet til fordypning i ett av emnets matematikkfaglige og matematikkdidaktiske tema. Presentasjonen baseres på forskning og teori innen temaområdet. Skisse leveres i forkant av presentasjonen.
 • Skriftlig innlevering av prosjektplan for masteroppgaven. Planen skal reflektere egne problemstillinger og forskningsspørsmål, samt analyse og kritisk vurdering av aktuell matematikkdidaktisk forskning.
 • Obligatorisk deltakelse på seminar

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Hvis en læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere obligatoriske læringsaktiviteter, får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre en alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, ca. 30 minutter.

Studentene skal presentere et litteraturstudium knyttet til et selvvalgt tema innenfor matematikkdidaktikk. Temaet skal godkjennes av veileder. Retningslinjer for arbeidet vil bli gitt ved semesterstart.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler