Hopp til innhald

MGUMH101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i skolefaget mat og helse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 1 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Det er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på en innføring i et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for sosial læring og utjevning av sosiale ulikheter i helse. Gjennom emnet skal studentene utvikle kjennskap om fagets historiske utvikling og styringsdokumenter, og få kompetanse i matlagningsteknikker, matlagningsmetoder, smak og om måltider som kulturuttrykk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om skolefagets historiske utvikling
 • har kunnskap om gjeldende læreplanverk
 • har kjennskap til sentrale styringsdokument som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om nasjonale kostholdsanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kjennskap til mat og måltider som sosial og kulturell arena  
 • har kunnskap om ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbar
 • har kunnskap om bærekraftige matvaner

Ferdigheter

Studenten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan bruke egnede redskap,  grunnleggende matlagingsmetoder og teknikker
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i tråd med LK20
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Studenten forplikter seg til å bidra til studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Materialkostnader (kr. 500) og ekskursjoner (kollektiv transport) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Bruk av digitalt læremiddel. Studentene skal bruke et tilgjengelig digitalt læremiddel som er relevant for mat- og helsefaget. Hele eller deler av læremiddelet skal brukes i en mat- og helseklasse i grunnskolen. Det digitale læremiddelet skal evalueres med utgangspunkt i elevstemmen.

Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal velge ut en matrett (suppe, gryterett el.l.) som både kan tilberedes som i) ferdigprodukt og som ii) rett laget fra grunnen av. Sammenlign næringsinnhold, arbeidsteknikk, smak, tidsbruk i de to tilberedningsmåtene.

Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Undervisningsplan vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Alle obligatoriske læringsaktiviter må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler