Hopp til innhald

MGUSA202 Samfunnsfag 1, emne 2 - Innføring i samfunnsfag 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar på mellom- og ungdomstrinnet, med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggjande ferdigheiter og kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering. 

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. 

Innhald i emnet er sentrale tema i kunnskapsområda, historie, geografi og samfunnskunnskap. Det vert lagt vekt på korleis ein ved hjelp av fagdidaktikk kan formidle desse temaa i skulen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:  

Kunnskapar  

Studenten

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap  
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til grunnleggjande ferdigheiter, tilpassa opplæring, vurdering og arbeidet med kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet.  
 • har kunnskap om menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar  
 • har kunnskap om ideologiar, makt og politiske system  
 • har kunnskap om konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv  
 • har kunnskap om samspelet mellom befolkning, berekraftig utvikling, ressursar, mobilitet og globalisering 
 • har kunnskap om digitale kjelder og kjeldekritikk  

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skulen  
 • kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa  
 • kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar  
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding  

Generell kompetanse  

Studenten

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål  
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert  
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål knytt til opplæringa på mellom- og ungdomstrinnet 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MGUSA101

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppearbeid, individuelt arbeid, ekskursjonar og skriftleg arbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Munnleg framlegg i gruppe. Framlegget skal vera eit digitalt produkt eller innehalde eit digitalt element. 

Individuelt skriftleg arbeid. Retningsliner vil bli gjett ved semesterstart.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må vere gjennomført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Individuell skriftleg skoleeksamen, 6 timar.

Tid og stad for eksamen vert annonsert på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel