Hopp til innhald

MOA260 Jordskifte og eiendom

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kurset omfatter de materielle sidene ved jordskifte fra saken starter opp til den avsluttes for de ulike sakstypene som kan behandles av jordskifterettene. Videre gis en grundig innføring i vilkårene for jordskifte, parts- og problemanalyse, klarlegging av jordskiftefeltet, verdsetting og utarbeidelse og/ eller analyse av ulike former for jordskifteplaner både i urbane og rurale områder. Sentralt er vurdering av ulike planers effekt i forhold til at ingen skal lide tap ved jordskifte, plangjennomføring og forholdet til offentlige myndigheter.

Feltdelen av kurset består i at studentene skal samle inn data i en konkret eiendomsfaglig situasjon for analyse. Metodene vil kunne være intervju, observasjon, deltakelse på rettsmøter og arkiv- og dokumentstudier. Det forutsetter kontakt med grunneiere og fagpersoner.

Gjennom hele kurset forutsettes aktiv bruk av rettskilder og litteratursøk i nasjonale og internasjonale artikkeldatabaser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om de materielle sidene ved et jordskifte i alle dets faser.
 • Har inngående kunnskap om de ulike sakstypene og hvordan disse behandles av jordskifterettene.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan vurdere om vilkårene for å fremme og behandle en jordskiftesak er til stede for gitte situasjoner.
 • Kan utføre parts- og problemanalyser.
 • Kan utarbeide jordskifteplaner og anvende ulike støtteverktøy for dette.
 • Kan vurdere ulike former for jordskifteregnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan anvende kunnskapen om jordskifte i praktisk problemløsning og analyse.
 • Kan finne frem til og anvende relevant jordskiftefaglig litteratur og rettsavgjørelser i sine analyser.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og øvingsarbeid. Det vil bli gjennomført øvingsoppgaver (kunnskapstester) underveis i semesteret. Det vil bli veiledning fra foreleser på ulike stadier i kurset. Et obligatorisk feltkurs tas sammen med mastergradsstudentene i eiendom på NMBU.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Feltkurs (gruppeoppgave)
 • Underveis i arbeidet med feltkursrapporten (gruppeoppgaven) er det en muntlig presentasjon 

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

 • En individuell semesteroppgave på inntil 5000 ord som omfatter et emne innenfor de materielle sidene ved jordskifte (60 %).
 • En gruppeoppgave som er en feltkursrapport (40 %).

Ved kontinuasjon må det leveres ny individuell semesteroppgave og/ eller levering av forbedret versjon av semesteroppgaven løst i grupper fra feltkurset. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.