Hopp til innhald

NAB2022 Skipsteknikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Innføring i hydrostatikk, stabilitet og trim på skip eller fartøy. Innføring innenfor materiallære, skjærkrefter og bøyemoment, materialspenning, skrogets oppbygning, belastninger på skipsskrog, dimensjoneringsregler. Korrosjon, overflatebehandling, maling og vedlikeholdssystemer blir også gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

- Har grunnleggende kunnskap på områdene initialstabilitet, trim, store krengevinkler, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting.

- Har bred kunnskaper innenfor de begreper som omfatter styrke og belastningsmomenter som skip utsettes for, samt regler for disse.

- Forstår behovet for vedlikehold og hvordan man vurderer hvilke metoder som skal benyttes.

- Kjenner til vedlikeholdssystemer og bruk av slike.

 

Ferdigheter:

Studenten:

- Kan demonstrere hva som påvirker hydrostatikk og stabilitet på skip eller fartøy.

- Kan bruke betegnelser og gjøre beregninger innenfor hydrostatikk.

- Kan gjøre grunnleggende beregninger innenfor initialstabilitet, trim, store krengevinkler, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting.

- Kan vurdere et skips lastekondisjoner med utgangspunkt i tillatt skjærkraft- og bøyemomentdiagram.

- Kan utføre beregninger for styrke og belastninger, og gjøre bruk av skjærkraft og bøyemomentdiagram.

- Er i stand til å operere skip sikkert med hensyn til skipets konstruksjon og styrke.

- Kan vurdere hvilke former for vedlikehold som er nødvendig i en gitt situasjon, og hvordan dette utføres.

- Har god kjennskap til vedlikeholdsstyringssystemer og kan følge opp planlagt vedlikehold.

 

Kompetanse:

Studenten: 

- Har teoretisk kompetanse innenfor emnet i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.

- Har innsikt i relevante problemstillinger relatert til fagområdet.

- Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

NAB1001 Fysikk

Anbefalte forkunnskaper

 NABP1002 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og regneverksted. 

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske innleveringer

3 Innleveringer i Hydrostatikk hvorav 2 må være bestått 

3 i Innleveringer i Skipskonstruksjon hvorav 2 må være bestått 

Innleveringene består av opp til 10 oppgaver hver.

Oppgavene vil være en kombinasjon av gjennomgått teori og mattematiske beregninger

Datoer for innleveringer vil bli gitt ved semesterstart

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 60 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

(Gradert  karakter A - F)

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Teknisk formelsamling med tabeller ved Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen blir utdelt av høgskolen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • NAB2059 - Lasteteknikk - 1 - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
  • NAB2060 - Lasteteknikk - 2 - Reduksjon: 0,5 studiepoeng
  • NAB1021 - Hydrostatikk og stabilitet - Reduksjon: 8 studiepoeng
  • NAB2007 - Skipskonstruksjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
  • NAB1011 - Hydrostatikk og stabilitet - Reduksjon: 8 studiepoeng
  • NABP2004 - Skipsdrift - skipskonstruksjon - Reduksjon: 3 studiepoeng
  • NABP3002 - Skipsdrift - hydrostatikk - Reduksjon: 10 studiepoeng