Hopp til innhald

NAB3010 Operativ ledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg operativ ledelse og psykologi relevant for brooffiserer under krevende maritime situasjoner. Studentene som tar emnet gjennomgår relevant teori- i tillegg til at betydelige deler av emnet gjennnomføres som praktiske øvelser med og uten bruk av simulator, herunder Bridge Resource Management (BRM) kurs i henhold til STCW.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har bred kunnskap om psykologiske individuelle og interpersonlige forhold som påvirker sikkerhet og yteevne i operative situasjoner; organisasjonspsykologiske og kontekstuelle forhold som påvirker operasjoner; samt utvikling av motivasjon og mestring.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet , samt har kunnskap om fagområdets historie.

 Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevant FOU resultater om individuelle, psykologiske, organisasjonspsykologiske og kontekstuelle forholds innvirkning i praktiske håndtering av operative situasjoner så vel som teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kan reflektere over egen operative ledelse og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen operativ ledelse og psykologi og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Behersker operative ledelsesteknikker og verktøy for opprettholdelse av motivasjon, mestring og situasjonsbevissthet, samt ivaretakelse av mannskapets helse og velvære.

 

 •  Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har innsikt i relevante etiske problemstillinger for sjøbefal knyttet til relevante belastninger for mannskap, eksempelvis: fysiske miljøbelastninger, traumatisk stress og søvndeprivasjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre maritime operasjoner med hensyn på å etablere og opprettholde situasjonsbevissthet og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teoretiske begrunnelser og prinsipper for operativ ledelse psykologi i relevante uttrykksformer overfor eget mannskap, øvrig ledelse og eksterne oppdragsgivere.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor operativ ledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i tilknytning til faget ved HSH og i relevante deler av bransjen.

 

 

 • Faget dekker relevante IMO krav i STCW 78 as Amended, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med fagene NAB 1026 Navigasjon I, NAB 1027 Navigasjon II og NAB 2014 Navigasjon III utgjør NAB3010 Operativ ledelse grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II. NAB3018 Maritim kommunikasjon, SAR-øvelser må være gjennomført og simulatorøvelsene i NAB2014 Navigasjon III må være godkjent før simulatorøvelsene i NAB3010 gjennomføres.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger med og uten bruk av simulator.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent gjennomførte simulatorøvelser (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart). 100% deltagelse.

Vurderingsform

Mappeevaluering. Mappen inneholder to element: ett paper basert på teori fra faget, og ett erfaringsnotat fra simulatorøvelsene. Hvert av elementene teller 50 %

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler