Hopp til innhald

NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Sikkerhet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en innføring i ulike aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) om bord og i rederiene, herunder å forstå hvordan arbeidet med HMS er et organisatorisk virkemiddel for forsvarlig drift av fartøy. Emnet dekker temaer som arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhets- og beredskapsledelse samt metoder for risikoanalyse.     

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten: 

- Har bred kunnskap om risikofaktorer knyttet til helse- miljø og sikkerhet om bord i fartøy.

- Har bred kunnskap om teorier og modeller knyttet til sikkerhets- og beredskapsledelse.

- Har bred kunnskap om metoder for risikoanalyse.

- Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HMS. 

- Kan oppdatere sin fagkunnskap innenfor HMS.

Ferdigheter: 

Studenten:

- Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger relatert til HMS. 

- Kan planlegge og gjennomføre ulike former for risikoanalyse.

- Kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff. 

- Kan reflektere rundt egen faglig utøvelse i et HMS-perspektiv.

Kompetanse: 

Studenten: 

- Har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til HMS-arbeid.

- Kan formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger. 

- Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoperasjoner hvor hensynet til HMS er vurdert.  

- Kan bidra til utvikling av god HMS-praksis i rederiene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppearbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig innlevering med muntlig presentasjon. Studenter som ikke består arbeidskravet får ikke ta den skriftlige eksamenen.

Vurderingsform

Eksamen består av mappeeksamen (vektes 40 %) og skoleeksamen (vektes 60 %).

I mappeeksamen vil to mappeelementer bli vurdert, og begge elementene må bestås for at mappa skal få bestått.

Begge eksamenene må også bestås for å få bestått, men ved stryk trenger man bare å ta opp igjen den eksamenen man har strøket på.

Eksamen kan gjennomføres digitalt.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappeeksamen: Alle hjelpemidler tillatt

Skoleeksamen: Kalkulator

Mer om hjelpemidler