Hopp til innhald

PHD904 Kunstfagdidaktikk og praksisorientert forskning

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er en valgfri del av ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det utforsker og utvikler danningspraksiser i spennet mellom estetikk og pedagogikk, og er en felles plattform for kunstfagene musikk, drama og anvendt teater, kunst og håndverk og litteratur. Emnet konkretiserer interdisiplinære så vel som fagspesifikke problemstillinger.

Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle kritiske og selvstendige perspektiv innenfor en kunstfagdidaktisk ramme. Sentralt vil være å utforske kunstfagenes kunnskaps- og formidlingsregister gjennom ulike typer didaktiske situasjoner av fagspesifikk, kulturell og kommunikativ art. Rammene for hvordan man kan utøve, undervise, forstå og verdsette kunst er knyttet til sosiale, kulturelle og politiske forhold, derfor er også det å kunne begrepsliggjøre og problematisere forhold knyttet til kunst, konvensjoner, institusjoner og makt en del av emnet. Emnet er organisert rundt utforsking og problematisering av felles tema som kan skiftes ut fra kull til kull.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i kunstfagdidaktiske perspektiv og teoritradisjoner
  • er i kunnskapsfronten i sitt spesifikke kunstfags danningspraksiser
  • har forståelse av kulturelle, sosiale og politiske rammer for kunstfaglig praksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan verbalisere egne og andres erfaringer og refleksjoner knyttet til kunstfagdidaktiske praksiser
  • kan utforske og utfordre fagspesifikke kunstfagdidaktiske praksiser og deres danningspotensiale
  • kan problematisere og diskutere relevante danningsteorier, posisjoner og perspektiver på høyt faglig nivå

Generell kompetanse

Studenten

  • kan identifisere relevante etiske dilemmaer knyttet til kunstfagdidaktisk forskning og utøve sin forskning med faglig integritet
  • kan formidle kunstfagdidaktisk forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
  • kan utfordre etablerte danningsdiskurser gjennom kunstfagdidaktiske perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i emnet foregår som et intensivt kurs fordelt over to uker. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer, veiledning og verkstedsarbeid.

Studentene skal delta aktivt både i kunstneriske og akademiske arbeidsformer som er spesifikke for de ulike fagene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal presentere et eget kunstfagdidaktisk prosjekt muntlig for resten av studentgruppen. Presentasjonen kan være en kombinasjon av kunstnerisk og verbal formidling. Studenten skal også gi en kommentar til en av sine medstudenters presentasjon.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Studenten skal skrive en kritisk refleksjon, et essay eller en artikkel på om lag 10 sider som kan knyttes til den gjennomførte formidlingssituasjonen. Det skriftlige arbeidet vurderes som bestått/ikke-bestått, på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler