Hopp til innhald

RAD300 Radiografi i et livsløp- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er oppbygd i tre tematiske deler.

Første del omhandler menneskets naturlige livsløp knyttet til utvikling og endring i kropp og funksjon, psykologiske tema knyttet til ulike faser i livsløp, og ulike metodiske, psykologiske aspekter innen pediatrisk- og geriatrisk radiografi. Forberedelse til undersøkelser, opptaksteknikker/ undersøkelsesmetoder, sikkerhet, optimalisering og strålevern ved bildediagnostikk med vekt på konvensjonell røntgen, MR - og CT- undersøkelser og farmakologi spesielt knyttet til pediatriske og geriatriske pasienter vil bli omhandlet, samt pasientens rett til samvalg.

Andre del omhandler samfunnsmessige helseutfordringer med fokus på livsstilssykdommer (patofysiologi), rus, psykiatri, sosiale ulikheter, vold og overgrep og hvordan radiografiske undersøkelsesmetoder, og radiografens profesjonelle rolle ivaretar og sikrer individtilpassede og likeverdige tjenester.

Tredje del omhandler radiografens rolle i helsetjenesten med fokus på prioriteringer innen radiologiske tjenester, e-helsesystemer og bruk og utvikling av teknologi både på individ- og systemnivå. Radiografi i et globalt perspektiv blir også omhandlet med fokus på beredskap, politikk og bærekraft.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten…  

 • har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og patologi i mennesket sitt livsløp med vekt på barn og eldre 
 • kjenner til menneskets psykologiske utvikling i mennesket sitt livsløp, med vekt på barn og eldre 
 • har kunnskap om utfordringer i radiologiske møter med psykisk utviklingshemmede, psykiatrisk syke og demente pasienter. 
 • *har kunnskap om barn og unge og kan ivareta deres behov for radiologiske tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter 
 • har kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier rettet mot barn og eldre
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike/vanlige pediatriske og geriatriske medisinske tilstander
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved vanlige livsstilsykdommer 
 • har bred kunnskap om forberedelse til undersøkelser, opptaksteknikker/ undersøkelsesmetoder, sikkerhet, optimalisering og strålevern ved bildediagnostikk med vekt på konvensjonell røntgen, MR - og CT- undersøkelser (hovedfokus på barn og eldre)
 • *har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer  
 • har kunnskap om relevante etiske teorier og yrkesspesifikke etiske retningslinjer 
 • har kunnskap om og forholder seg til lover, regelverk innenfor relevante fagområde
 • har kunnskap om veiledningsteorier som grunnlag for veiledning av studenter og kollegaer 
 • har bred kunnskap om mikrobiologi og infeksjonsforebyggende tiltak ved lokale og globale sykdomsutbrudd, epidemier og pandemier 
 • har kunnskap om farmakokinetikk og - dynamikk, og legemiddel-interaksjoner hos barn og eldre 
 • *har kunnskap om aktuelle e-helsesystem og koordinering av helsetjenester knyttet opp mot radiologiske tjenester 

Ferdigheter: Studenten…

 • kan gi informasjon om undersøkelse og strålebruk til pasient og pårørende spesielt tilpasset den pediatriske og geriatriske pasient, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov 
 • kan ved å benytte radiografiprosessen planlegge, tilpasse og utføre individtilpasset omsorg til pasienter og optimalisere radiologiske bildeundersøkelser for pasienter med ulike medisinske og psykiske problemstillinger
 • *kan identifisere mennesker med sosiale og helsemessige problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og videre sette inn nødvendige tiltak og /eller melde fra videre  
 • *kan reflektere over hvordan e-helsesystemer kan koordinere helsetjenester i egen radiografpraksis og på virksomhetsnivå 
 • kan finne, kritisk vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling ved hjelp av kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 
 • kan tilegne seg ny kunnskap, gjøre faglige vurderinger, fatte beslutninger og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante former for utrykk 
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige og etiske problemstillinger og kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver 
 • *har innsikt i og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • *har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

Krav til forkunnskaper

Bestått til og med tredje semester samt praksisemnene RADP1, RADP2 og RADP3.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første og andre studieår

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet anvendes ulike lærings- og undervisningsformer som, forelesning, simulering inkludert ferdighetstrening på SimArena, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

I emnet anvendes digitale læringsformer og studentaktive læringsformer som omvendt klasserom og studentdrevet undervisning (peer-teaching). I emnet legges det også opp til undervisning med vekt på brukerperspektivet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80% tilstedeværelse studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

2.  Presentasjon i seminarer

3. Skriftlig arbeidskrav, 2000 ord

 Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen Skriftlig hjemmeeksamen (3 dagers varighet) 3000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ny skriftlig hjemmeeksamen, 3 dagers varighet, 3000 ord +/-10%.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler