Hopp til innhald

RAD390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Arbeidet med oppgaven foregår i 5. og 6. semester. Studentene skal i dette emnet utarbeide en bacheloroppgave som skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innen radiografifaget og som er i tråd læringsutbytte for bacheloroppgaven. Problemstillingen må være relevant for profesjonen og fagområdet.

Studenten skal gjennom anvendelse av forskningsmetode og systematisk fremgangsmåte, innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse. Oppgaven skal vise systematikk, faglighet og evne til refleksjon i ulike steg i forskningsprosessen.

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave

Fokus for arbeidet er å anvende forskning, samle inn data og formidle egne forskningsfunn. Dette kan gjøres ved å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap.

Bacheloroppgaven kan skrives som en prosjektrapport eller et essay. Oppgaven kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med inntil fire studenter (avhengig av felles retningslinjer). Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven må studentene dokumentere evne til å finne, kritisk vurdere kvaliteten av kunnskapen og vurdere hvordan kunnskapen kan brukes for å belyse problemstillingen.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om profesjons rolle og ansvar knyttet til forskning- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap i vitenskapsteori som begrunnelse for valg av forskningsmetodisk tilnærminger i bacheloroppgaven
 •  har bred kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer i relatert til bacheloroppgave
 • * har brede kunnskaper om faglige spørsmål og teorier relatert til en vitenskapelig problemstilling

Ferdigheter: Studenten…

 • *kan utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
 • *kan anvende og vurdere aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente, analysere og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse
 • * kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillingen
 • * kan drøfte faglige spørsmål relatert til en vitenskapelig problemstilling

Generell kompetanse: Studenten…

 • * kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og fagutviklingsarbeid alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med forskningsmetodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • *kan formidle sentralt fagstoff og valg som er gjort
 • kan ta ansvar for at forsknings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på en etisk forsvarlig måte
 • *reflektere over faglig yrkesutøvelse i lys av ny kunnskap

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår. 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen læringsprosess og det er studentens ansvar å søke veiledning. Studentene starter med å utarbeide prosjektskisse og deretter prosjektplan. Prosjektplanen må godkjennes av veileder.

Prosjektplanen skal utgjøre 1500 ord (eksklusiv referanser), være tydelig formulert og inneholde følgende:

 • Tittel på bacheloroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Fremdriftsplan/tidsplan
 • Referanseliste

Det tilrettelegges for 4 timer veiledning per oppgave. To av timene er obligatoriske (1 t på prosjektplan og 1 t til selve oppgaven). Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven. Tilbakemelding gitt i seminar regnes også som veiledning.

Etter innlevering av bacheloroppgaven skal studentene jobbe videre med å formidle sitt arbeid. Formidling kan være en posterpresentasjon eller et muntlig innlegg på 10 minutter.  Formidling av bacheloroppgaven skjer på Helse og sosial - EXPO i høgskolens lokaler på Kronstad med praksisfelt og andre eksterne tilhørere. Helse og sosial - EXPO gjennomføres siste undervisningsdag i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere bacheloroppgaven:

1. Tilstedeværelse 80% i obligatorisk studentaktiviserende- og erfaringsbasert undervisning

2. To timer veiledning på bacheloroppgaven

3. Prosjektskisse med søkestrategi 

4. Prosjektplan med et omfang på 1500 ord

 Læringsaktivitetene er gyldig i tre semestre.

Vurderingsform

Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Antall ord er eksklusivt sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

VurderingsuttrykkGradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamenVed ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA330 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng