Hopp til innhald

SA6-504 Politikk, styring og innovasjon i offentleg sektor

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet tek opp teoriar om offentleg styring, utforming og iverksetjing av offentleg politikk og korleis dette dannar kontekst for leiarar og profesjonsutøving i offentlege organisasjonar. Tema som vert dekka er forvaltningsreformer og offentlig styring, studiet av offentlig politikk og innovasjon i offentlig sektor. 

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar:

 • ha avansert kunnskap om offentleg politikk og styringsideologiar
 • ha inngåande kunnskap om utforming og iverksetjing av politikk, samt ulike typar styringsinstrument
 • ha kunnskap om institusjonelt perspektiv på organisasjonar og offentleg sektor
 • ha kunnskap om reformer som politiske endringsverktøy
 • ha kunnskap om den politisk-administrative konteksten for leiing og profesjonsutøving i offentleg sektor
 • ha kunnskap om innovasjon i offentleg sektor

 

Ferdigheiter:

 • kunne bruke teoriar om offentleg politikk til å analysere politiske føringar i offentleg sektor
 • kunne nytte avansert kunnskap om reformer og ulike styringsideologiar til sjølvstendig analyse av sentrale utviklingstrekk i offentleg sektor
 • kunne bruke teoriar og omgrep frå emnet for å analysere endring og innovasjon i offentleg sektor generelt og i eigen sektor spesielt

 

Generell kompetanse:

 • med bakgrunn i nemnde kunnskapar og ferdigheiter skal studentane ha avansert kompetanse i å analysere den politiske konteksten og relevant reformkontekst for leiing og profesjonsutøving i offentleg sektor

Krav til forkunnskapar

Studentane må ha gjennomført alle føregåande sektoremne og fellesemne i studieplanen på Master i organisasjon og leiing.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar. Gruppearbeid. Rettleiing på semesteroppgåve 

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav nr. 6 i studieplanen: 

Ein kort akademisk tekst der studenten skal gjere greie for ein eller fleire teoriar frå emnet som studenten vil nytte i semesteroppgåva. Omfang: ca 1200 ord.

Vurderingsform

Semesteroppgåve 

Individuell innlevering. Omfang ca. 3000 ord.

Innlevering innan dato som vert gjort kjend av faglærar.

Bokstavkarakter A-F, der F er "ikkje greidd". 

Ved stryk eller gyldig fråvær kan omarbeidd tekst bli levert inn til ny vurdering i det påfølgjande semesteret. Ved ynskje om forbetring av karakteren kan omarbeidd tekst bli levert inn neste gong ordinær eksamen vert arrangert (neste haust). Kandidaten melder seg då til vurdering i emnet igjen innanfor dei sette fristane for vurderingsmelding.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • SA6-409 - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • SA6-410 - Politikk, styring og endring i utdanningssektoren - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • SA6-411 - Politikk, styring og endring i offentlege organisasjonar - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-502 - Styring, omstilling og leiing i offentlege organisasjonar - Reduksjon: 7,5 studiepoeng