Hopp til innhald

SYKS200 Sjukepleie ved akutt, kronisk og kritisk sjukdom

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Innhald i emnet omfattar sjukepleie til akutt, kronisk og kritisk sjuke pasientar med medisinske, kirurgiske og/eller psykiske sjukdommar. Emnet dannar eit teoretisk grunnlag for kunnskap og forståing om helseutfordringar og behandlingsforløp med særskilt fokus på sjukepleiar sin behandlande, rehabiliterande og lindrande funksjon, inkludert palliasjon.

Emnet dekker i tillegg følgande tema:

 • sosiologiske perspektiv på sjukdom, ulikskap i helse og helsetenester,  roller og makt
 • gjeldande lovverk og relevante offentlege dokument
 • organisasjon og leiing
 • risikofaktorar, informasjonstryggleik og kvalitetsindikatorar
 • tverrprofesjonelt samarbeid
 • behandlingsforløp (pasientforløp)
 • utviklingspsykologi - barn og unge si normale utvikling og særeigne behov
 • barn og unge på sjukehus
 • pårørande - barn som pårørande
 • sjukepleie i det korte møte
 • å leve med kronisk sjukdom
 • pre-, per-, postoperativ sjukepleie

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Studenten…

 • har brei kunnskap om sjukepleiaren sin behandlande, rehabiliterande, og lindrande funksjon, inkludert kunnskap om palliasjon
 • har brei kunnskap om personsentrert sjukepleie
 • har brei kunnskap om kommunikasjon
 • har kunnskap om barn og unge si normale utvikling og særeigne behov
 • har kunnskap om barn og unge sine rettar både som pasient og pårørande
 • har kunnskap om leiing og organisering av spesialisthelsetenesta
 • har kunnskap om kvalitet og pasienttryggleik innanfor spesialisthelsetenesta
 • har kunnskap om risikofaktorar i spesialisthelsetenesta og prinsipp og tiltak for å redusere pasientskader
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk, inkludert gjeldande myndigheitskrav
 • har kunnskap om kva tyding kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståing og likeverdige tenester
 • har brei kunnskap om psykisk helse

Ferdigheiter:

Studenten…

 • kan finne, vurdere og vise til fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar
 • kjenner til kvalitetsindikatorar og standard terminologi i dokumentasjon av sjukepleie

Krav til forkunnskapar

Emne SYK100, SYK130, SYK120P, obligatoriske læringsaktiviteter i SYK140

Tilrådde forkunnskapar

Emne SYK110

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressursar
 • Formidling frå studentar
 • Ferdigheitstrening
 • Simulering
 • Rettleiing
 • Medstudentrespons
 • Oppgåveløysing
 • Skriftleg arbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: sosiologiske perspektiv.

2: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: akutt/kritisk sjukdom.

3: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Kronisk sjukdom.

4: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: psykisk helse/liding.

5: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: palliativ omsorg.

6: Eit individuelt skriftleg arbeid, inntil 1500 ord

Arbeidskrava er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar.

Tid og stad for eksamen blir gitt på Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A - E er bestått karakter og F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • SYKSB2023 - Sjukepleie ved spesielle behov innan kommunehelsetenesta og psykisk helse - Reduksjon: 8 studiepoeng