Hopp til innhald

TOS101 Profesjonskunnskap og yrkesetikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet utgjør 15 sp av 30 sp av tolking i offentlig sektor. I fagområdet tolking er det en nær sammenheng mellom teori og praksis. Denne sammenhengen gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Emnet vil gi studentene innsikt i ulike teoretiske grunnlag for tolkeprofesjonen, og gjennom praktiske øvelser skal studentene også bevisstgjøres på yrkesetiske aspekter ved tolkeyrket.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet har studentene tilegnet seg teoretisk innsikt i hva tolking innebærer. De har også kunnskap om de utfordringene som ligger i denne spesielle kommunikasjonssituasjonen, med særlig vekt på relasjonen mellom de ulike aktørene.

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • sentrale kommunikasjonsteoretiske tema
 • den institusjonelle samtalen
 • maktrelasjoner i tolkesituasjoner
 • tolkens ansvarsområder
 • yrkesetikk
 • ulike tolkemetoder

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • å reflektere over sin egen rolle, egen kompetanse og sine egne valg i praksis
 • vurdering av etiske utfordringer tolkesituasjonen kan by på og i å utvise faglig skjønn
 • å kunne samarbeide med andre tolker og primærdeltakerne i den tolkede samtalen
 • hukommelses- og notatteknikk

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i

 • ulike etiske og juridiske problemstillinger som kan oppstå i tolkesituasjoner, herunder nøytralitet og taushetsplikt
 • yrkesetiske aspekter ved tolkeyrket
 • å reflektere over tolken sin rolle i den enkelte samtale og i samfunnet som helhet, og tolkefunksjonens status i et profesjonsutviklingsperspektiv
 • å opptre profesjonelt i møte med primærdeltakerne

Krav til forkunnskaper

Må ha tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, eller søkeren må ha godkjent statsautorisasjon som tolk.

Anbefalte forkunnskaper

Meget gode kunnskaper i norsk og det aktuelle tolkespråket.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Den teoretiske delen av kurset har fellesseminar for alle studentene. Praktiske øvelser og rollespill blir gjennomført i mindre grupper.

Det blir forventet aktiv deltaking i undervisningen. Opptak av egen tolking, kasusstudium og/eller egne erfaringer danner grunnlag for refleksjon over tolkens rolle og tolkeyrkets utfordringer. 

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i emnet kreves det at studentene har fullført følgende tre obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Studenten skal ha minimum 80 % fremmøte og aktiv deltakelse knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter.
 • Studenten skal skrive to korte notat (ca 450 ord hver) om to rollespill studenten har observert på samlinger.
 • Studenten skal skrive en refleksjonstekst basert på opptak av egen tolking eller observasjon av en reell eller innspilt tolkesituasjon. Studenten skal reflektere over tolketeknikk, kommunikasjonssituasjonen og yrkesetikk, og knytte relevant litteratur til sine refleksjoner. Notatet skal være på ca. 1200 ord.

Ved utsatt eksamen er de obligatoriske aktivitetene gyldige i opp til to semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 2 uker.

Studenten skal levere en oppgave som tar for seg et tema fra pensum. Oppgaven skal ha en akademisk form, skrives på norsk, og skal være på ca 2400 ord.

Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler