Hopp til innhald

TOS201G Tolking i praksis - norsk/kurmanji

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i studiet Tolking i offentlig sektor. I fagområdet tolking er det en nær sammenheng mellom teori og praksis. Denne sammenhengen gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Emnet vil gi studentene kontekstuell kunnskap innen utvalgte fagområder innenfor offentlig sektor og tilhørende terminologi både på norsk og på tolkespråket. Studentene vil gjennomføre rollespill som ligger tett opp til situasjoner studentene kan komme opp i under utøving av tolkeprofesjonen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet har studentene tilegnet seg praktisk erfaring i hva tolking innebærer. Videre er de kvalifisert til å anvende sine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i selvstendig yrkesmessig sammenheng.

Kunnskaper

Studenten har

 • kontekstuell kunnskap i et utvalg fagområder innenfor offentlig sektor
 • tilegnet seg fagterminologi både på norsk og på tolkespråket

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • grunnleggende tolketeknikk og kan tolke konsekutivt i ulike institusjonelle dialoger
 • å videreutvikle fagterminologi
 • ulike språkkoder og tolkemetoder
 • å arbeide selvstendig under forberedelse og gjennomføring av et tolkeoppdrag

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i

 • å reflektere kritisk over egen praksis
 • å forstå og kritisk vurdere både etablert og ny kunnskap
 • å sette seg inn i nye fagområder og tilhørende terminologi

Krav til forkunnskaper

TOS101

Anbefalte forkunnskaper

Meget gode kunnskaper i norsk og det aktuelle tolkespråket.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Den teoretiske delen av kurset har fellesseminar for alle studentene. Praktiske øvelser og rollespill blir gjennomført i mindre grupper.

Det blir forventet aktiv deltaking i undervisningen. Rollespill, kasusstudium og/eller egne erfaringer danner grunnlag for refleksjon over tolkens rolle og tolkeyrkets utfordringer. 

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i emnet kreves det at studentene har fått godkjent følgende tre obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Aktiv deltakelse på minimum 80 % av obligatoriske læringsaktiviter/undervisning.
 • To termlister fra to utvalgte fagområder
 • En termprøve

Ved utsatt eksamen er de obligatoriske læringsaktivitetene gyldige i opptil to semestre.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.

Studenten skal tolke et rollespill basert på en institusjonell samtale. Tolkingen er maksimum 30 minutter. Ved vurderingen av tolkeprestasjonen legges det vekt på at studenten viser at han/hun har gode ferdigheter i begge språk, anvender god tolketeknikk, har innsikt i tolkeetikk, og kan bruke adekvat terminologi.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler