Hopp til innhald

VPL210 Helsefremming og helsehjelp

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å yte forsvarlig helsehjelp til mennesker i ulike livsfaser. Emnet vektlegger kunnskap om menneskets grunnleggende behov, identifisering av svikt i disse og å kunne sette i verk aktuelle tiltak. Emnet vektlegger også forståelse for hvordan mennesket påvirkes av sykdom, både fysisk, psykisk og sosialt. 

Sentrale tema i emnet er: helse og omsorg, helsefaglige prosedyrer, psykisk helse, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, juss, geriatri og gerontologi, kunnskapsbasert praksis, aktivitet, helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  Studenten… 

 • har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, helsefaglig arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kjenner til sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sjukdom i et livsløpsperspektiv  
 • kjenner til hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv 
 • kan oppdatere sin kunnskap om helsefremming og miljøterapeutisk arbeid i tråd med kunnskapsbasert arbeid
 • kan oppdatere sin kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid 
 • har kunnskap om relevant lovverk  
 • har kunnskap om problemløsning gjennom utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser 
 • har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter 

Ferdigheter:  Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for å kunne observere, identifisere vurdere og dokumentere symptom på sykdom, og sette inn nødvendige behandlingstiltak. Ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp 
 • kan anvende oppdatert kunnskap om lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere 
 • kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i pasientopplæring 

Generell kompetanse:  Studenten… 

 • har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering  
 • har kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer på en faglig forsvarlig måte  
 • innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet 
 • kan utveksle synspunkter og muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger 

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første semester (VPL100, VPL110 og VPL120) samt VPLP100 del 1 - praksisstudier må være bestått for å starte i andre studieår.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som simulering ved SimArena, bruk av digitale læringsverktøy og gruppearbeid. 

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 1. Skriftlig oppgave i gruppe knyttet til helsefremming, miljøterapuetisk arbeid og KBP. Omfang: inntil 3000 ord.
 2. Deltaking i ferdigheitstrening.  

De obligatoriske læringsaktivitetene er gyldig i 3 semester.

Vurderingsform

Praktisk - teoretisk eksamen:  to eller flere studenter skal løse praktiske oppgaver og bli prøvd i ferdigheter i emnet. I tillegg inneholder eksamen individuell muntlig eksaminasjon. Det er satt av inntil 60 minutter pr. student. Studentene vurderes individuelt. 

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny praktisk eksamen. 

Tredje gangs forsøk Ny praktisk eksamen ved neste ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-209 - Helsefag - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BVP112 - Helse og omsorg - Reduksjon: 5 studiepoeng