Hopp til innhald

ELE123 Elektriske anlegg

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.

Innhold

 • Energiproduksjon og energidistribusjon
 • Trefasesystemer
 • Oppbygging av nettsystemer
 • Nettkonstanter
 • Ledningsberegning
 • Spenningsfall og effektberegninger
 • Belastningsfordeling i radial- og maskenett.
 • Effekt- og energitap.
 • Berøringsspenninger.
 • Jordfeil i trefasesystemer
 • Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.
 • Kandidaten har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer.

 Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Kandidaten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen.

Alle studenter må gjennomføre laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver, 3 laboratorieoppgaver. Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvingene.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enhver kalkulator, formelsamling.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE152 - Elektriske anlegg - Reduksjon: 10 studiepoeng