Hopp til innhald

FOL801 Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Gjennom teoretisk og praktisk undervisning går emnet inn på ulike sider av arbeid med folkehelse og livsmestring (FOL) i skolen. Emnet vil presentere ulike tilnærminger profesjonsfellesskapet kan ha i arbeidet med dette tema, og om lærerens rolle. Det vil også gå inn på hvordan FOL henger sammen med de to andre tverrfaglige temaene. Videre vil emnet drøfte den faglige diskusjonen knyttet til dette temaet, og undersøke ulike perspektiver.

Studiet er bygd opp rundt følgende fire moduler:

 1. FOL: Begrepsgjennomgang - bakgrunn for FOL som tverrfaglige tema og meningsinnhold i begrepene som brukes.
 2. FOL: Hva er kulturens rolle, og hva er skolens rolle i å påvirke hvordan den enkelte lever sine liv?
 3. FOL: Er FOL noe som kan læres? I så fall, hvordan, i lys av ulike elevsyn og kunnskapssyn?
 4. FOL: Konkrete eksempler på hva som bidrar til FOL i skolen, i fag og på tvers av fag.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hva skolens styringsdokument sier om det tverrfaglige temaet
 • har kunnskap om helsefremming knyttet til elevenes psykiske og fysiske helse i skolen
 • har kunnskap om ulike perspektiv på folkehelse og livsmestring, både på individ- og samfunnsnivå

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om helsefremming i skolehverdagen
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisningopplegg knyttet til folkehelse og livsmestring
 • kan arbeide i profesjonsfellesskapet med å utvikle læringsmiljø som ivaretar elevenes helse og livsmestring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for et variert læringsmiljø som oppleves motiverende og meningsfylt for den enkelte elev, grupper og trinn
 • kan bidra i profesjonsfelleskapet med forskningskunnskap om hva som påvirker elevenes fysiske og psykiske helse
 • kan bidra til nytenking og innovasjon på egen skole om FOL i fag og på tvers av fag

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en blanding av digitale og fysiske samlinger. De to fysiske samlingene er obligatoriske, og begge samlingene varer i to dager (torsdag til fredag) på campus Kronstad. Disse samlingene vil inneholde presentasjoner, eksempler på praktiske opplegg og studentaktive læringsformer.

De digitale samlinger gjennomføres fire torsdager kl. 15 - 18.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent.

 • Læringsaktivitet I: Gruppepresentasjon om muligheter og utfordringer i skolehverdagen knyttet til FOL som tverrfaglig tema
 • Læringsaktivitet II: Individuell skriftlig tekst knyttet til egen praksis og teoretiske perspektiv på folkehelse og livsmestring
 • Læringsaktivitet III: Gruppearbeid om gjennomføring av et praktisk undervisningopplegg om FOL, inkludert kollegaveiledning.
 • Læringsaktivitet IV: Skriftlig tekst med refleksjoner om kollegaveiledning i læringsaktivitet III.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen individuelt eller i gruppe (inntil 3 personer).
 • Karakter bestått/ikke bestått.

Nærmere informasjon om eksamen og læringsaktiviteter vil bli gitt ved oppstart av studiet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle 

Mer om hjelpemidler