Hopp til innhald

FYS120 Anatomi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet er det første av to anatomiemner på bachelor fysioterapi. Emnet har følgende innhold:

 • Latinske betegnelser med prefiks og suffiks
 • Betegnelser og definisjoner på kropps områder, bevegelser, akser og plan
 • Vevs typer
 • Osteologi
 • Leddlære
 • Strukturell anatomi i ekstremitetene
 • Funksjonell anatomi i ekstremitetene

Anatomiske endringer gjennom livsløpet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:    Studenten… 

 • har kunnskap om kroppens oppbygning og struktur
 • har innsikt i sammenheng mellom struktur og funksjon
 • har kunnskap om anatomiske forhold med betydning for bevegelse, aktivitet og deltakelse
 • har bred kunnskap om osteologi og leddlære
 • har bred kunnskap om ekstremitetenes strukturelle og funksjonelle anatomi
 • har kunnskap om anatomiske endringer gjennom livsløpet

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende sentrale anatomiske begreper på latin og norsk
 • kan beskrive bevegelser ved hjelp av akser og plan
 • kan anvende anatomiske begreper i praktisk arbeid
 • kan lokalisere anatomiske strukturer på en menneskekropp

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i latinsk terminologi brukt i fysioterapi
 • har innsikt i sammenhengen mellom anatomiske strukturer og funksjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen tilrettelegges med en kombinasjon av forelesninger og ulike aktive og digitale læringsformer. Som for eksempel: Kahoots, Quiz, multiple choice oppgaver med mer. Undervisning knyttet til VR og anatomiske modeller gjennomføres på SimArena.

To undervisningsdager a 4timer vil studentene delta på visning av anatomiske strukturer på kadavre.

Det vil til hver forelesning forventes at studentene har forberedt seg ved å lese anbefalt litteratur, utført indviduelle og gruppe oppgaver, interaktive tester, YouTube filmer, med mer. Det er et krav om stor grad av egenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen 4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ny eksamen vert gjennomført med samme form som ved ordinær eksamen.

Faglig overlapping

 • BFY113 - Anatomi 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng