Hopp til innhald

HEL501 Grunnlagstenkning, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter grunnlagstenkning, begreper og kunnskap knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Studentene introduseres også til helsesykepleiers virkeområder.

Studentene introduseres for kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å utvikle informasjonskompetanse. Forskningsmetode og syn på kunnskap er også sentrale tema. 

Emnet går delvis parallelt med HEL502 Klinisk spesialitet, generell del og helsepedagogikk.

 • Begreper, strategier og satsingsområder innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Etiske dilemma og vurderinger knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom  i historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere, rundskriv etc.
 • Kunnskapsbasert praksis i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 
 • Bruk av bibliotek og internettressurser
 • Vurdering og bruk av forskningsresultater
 • Forskningsprosessen
 • Kvalitative og kvantitative forsknings-metoder
 • Epidemiologi som grunnlag for helsefremmende og forebyggende arbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har grunnleggende kunnskaper om nasjonale føringer, og sentrale teorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har grunnleggende kunnskaper om forskningsprosessen, forskningsmetoder, syn på kunnskap og forskningsetikk.
 • har inngående kunnskaper om kunnskapsbasert praksis innen fagområdet

Ferdigheter: Studenten... 

 • kan anvende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som regulerer helsesykepleiers  arbeid
 • kan gjøre bruk av, og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan anvende kunnskaper om forskningsdesign og forskningsmetoder i relasjon til kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan reflektere over etiske dilemma i det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, basisgruppearbeid, seminar og selvstudium. Det er vanligvis en selvstudiedag i uken.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Arbeidskrav 1: Aktiv deltakelse i gruppearbeid og seminar om helsefremmende og forebyggende arbeid.

Godkjent arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen består av to hjemme-eksamener der hver del teller 50 %. Begge eksamenene må være bestått før emnet er fullført.

Del 1: I første semester er det en hjemme-eksamen i forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis som skrives i samarbeid mellom inntil tre studenter. Omfang maksimalt 3000 ord.

Del 2: Ved slutten av første semester skal studentene levere en hjemme-eksamen i kunnskapsbasert praksis med utgangspunkt i relevante kliniske spørsmål. Eksamenen skrives i gruppe på inntil tre studenter. Omfang maksimalt 3000 ord. Det blir gitt  veiledning i samlet klasse og tilbud om en veiledningstime per gruppe. 

Del 1 og Del 2: Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker et eksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til neste eksamen.

Det blir gitt kort tilbakemelding på eksamensoppgavene. 

Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått

Ny eksamen Del 1 og Del 2: Studentene leverer en bearbeidet besvarelse.

Del 2: det er bare mulig å levere en forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives en helt ny oppgave. Det blir gitt tilbud om en veiledningstime til ny eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle 

Mer om hjelpemidler