Hopp til innhald

INN510 Bærekraftig Entreprenørskap

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet introduserer studenten til forskingsbasert kunnskap om entreprenører og entreprenørskap i et bærekraftperspektiv. Det belyser hva entreprenørskap er og gir innsikt i begreper som berører individuelle egenskaper ved entreprenørskap i et bærekraftperspektiv, verdi av nettverk og samarbeid, entreprenørers teknologiorientering, innovasjonsgrad og internasjonale orientering, entreprenørskap og sårbarhet og sosialt ansvar, strategiske vurderinger og hvordan regionale, næringsmessige eller andre kontekstuelle forhold påvirker entreprenører og entreprenørskap.

Emnet blir organisert i seks deler:

 1. Entreprenører og entreprenørskap i et bærekraftperspektiv.
 2. Individuelle egenskaper og tilhøve ved entreprenørskap som belyser personlighet, mestringstro, kreativitet, kognisjon og kognitive avgrensinger, noviseentreprenørskap vs. erfaringsentreprenørskap, læring, kreativitet, ressursorientert vs. målorientert entreprenørskap ("effectuation" vs. "causation"), og nødvendighetsentreprenørskap vs. mulighetsentreprenørskap
 3. Entreprenører i nettverk og samarbeid som gjør rede for begreper som sosial kapital, sterke og svake band og tilhøvet mellom lukka vs. åpne samarbeidsstrukturer i ulike faser av nyskapingsprosessen
 4. Høgteknologi- vs. lavteknologientreprenørskap, entreprenørskap, innovasjon og internasjonal orientering ("born globals")
 5. Entreprenørers strategiske vurderinger i lys av foretaks grenser og transaksjonskostnader, eksterne næringsmessige tilhøve, makrotilhøve og økonomisk geografi 
 6. Entreprenørskap og sårbarhet ("liability of newness") og sosialt ansvar. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kjennskap om teori som forklarer entreprenørers personlige egenskaper, sårbarhet, entreprenøriell læring og strategier i et bærekraftperspektiv
 • har inngående forståing for hvordan entreprenører bruker eksterne nettverk og ressurser i etablering av nye foretak
 • har innsikt i ulike former for entreprenørskap, inkludert høg- og lavteknologi, internasjonalt entreprenørskap, nødvendighets- og mulighetsentreprenørskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teori fra entreprenørskapsfeltet i et bærekraftperspektiv og anvende teori på konkrete case
 • kan kommunisere ulike teoretiske perspektiv som forklarer entreprenørskap til medstudenter og forelesere
 • kan anvende og kritisk reflektere over sentrale teorier om entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående innsikt i entreprenørskapsteorier i et bærekraftperspektiv og kan analysere og anvende disse på konkrete entreprenørskapsfenomen
 • kan formidle faglige problemstillinger innen entreprenørskapslitteraturen og kritisk reflektere rundt disse i dialog med medstudenter og forelesere.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en blanding av forelesninger, klassediskusjoner og studentpresentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen (Inntil tre studenter kan samarbeide):

- Presentasjon i plenum av selvvalgt entreprenørskapscase som diskuteres i lys av relevante teorier og begreper fra emnet

- Innlevering av powerpointpresentasjon for godkjenning

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ216 - Entreprenørskap - Reduksjon: 3 studiepoeng