Hopp til innhald

INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi tverrfaglig og helhetlig kunnskap om kommersialisering og finansiering av innovasjoner. Emnet består av tre deler: 1) bedriftsøkonomi og finans, 2) markedsføring, 3) forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk.

I del 1) lærer studentene noen grunnleggende økonomiske begreper, metoder og tankesett. De får i tillegg innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til investering, finansiering og finansielle spørsmål av særlig interesse for nystartede bedrifter.

I del 2) får studentene grunnleggende kunnskap om forbrukere (Business-to-Consumer, B2C) og industrielle kunder (Business-to-Business, B2B), med fokus på kjøpsatferd og beslutningsprosesser med konsekvenser for markedsføringsstrategier i både B2C og B2B. I tillegg vil det bli fokus på utvikling av markedsføringsstrategier som synliggjør bærekraft som konkurransefortrinn.

I del 3) gis det innføring i forretningsmodeller (inkludert bærekraftige forretningsmodeller) med fokus på forståelse og bruk av ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller. Det gis også innføring i brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, for utvikling av teknologi, nye produkter og forretningsmodeller. Metodikken er grunnleggende tverrfaglig, og kobler kunnskap om brukere/kunder, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

Det blir lagt stor vekt på oppdatert kunnskap og praktisk anvendelse og det inviteres inn gjesteforelesere fra teknologibedrifter, investormiljø og ingeniørfag for å fortelle om erfaringer med og strategier for kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har bred kunnskap om markedsføring av innovasjoner i forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • har avansert kunnskap om forretningsmodeller for innovasjoner (inkludert bærekraftige forretningsmodeller) og ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller
 • har kunnskap om fundamentale økonomiske og finansielle konsepter, metoder og terminologi
 • har kunnskap om hvordan nystartede bedrifter kan finansieres

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere relevante markedsføringsstrategier rettet mot forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • kan kritisk vurdere eksisterende forretningsmodeller
 • kan anvende ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller (inkludert bærekraftige forretningsmodeller)
 • kan gjennomføre grunnleggende finansielle analyser, basert på regnskapsinformasjon og andre data 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og gjøre selvstendige vurderinger for strategiske valg knyttet til kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
 • har kunnskap om ulike brukere/kunder og kjøpsatferd og kan utarbeide relevante markedsføringsstrategier
 • har tverrfaglig forståelse for kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner og kan anvende relevante verktøy og metodikker i en kommersialiseringsprosess

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN500 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger (teknologibedrifter, investormiljø og ingeniørfag), tverrfaglig gruppearbeid, studentaktive seminarer, praktiske øvelser og studentpresentasjoner.  Studentene er forventet å være aktive i undervisningen og spesielt på seminarene, gjennom å stille spørsmål, presentere deler av pensum, delta i gruppe og plenumsdiskusjoner og vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet. Studenter skal arbeide i grupper med konkrete oppgaver knyttet til elementer av innovasjonsmetodikk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

- Muntlig presentasjon (i gruppe) av caseoppgaven knyttet til del 2 (markedsføring)

- Muntlig presentasjon (i gruppe) av praktisk øvelse i innovasjonsmetodikk

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

 • Skriftlig individuell oppgave i markedsføring med teori og diskusjonsdel (teller 40%)
 • Individuell skriftlig skoleeksamen i bedriftsøkonomi og finans, 3 timer (teller 60%)

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator 

Mer om hjelpemidler