Hopp til innhald

INN524 Innovasjon i tverrfaglige studentteam

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap og praktiske ferdigheter til å gjennomføre en innovasjonsprosess. I emnet skal studentene ta utgangspunkt i en industriell utfordring eller problemstilling fra en bedrift eller organisasjon, og utvikle en løsning i form av et nytt produkt, prosess eller tjeneste.  Løsningen skal adressere økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold. Utviklingen av løsningen skal skje gjennom gjentagende interaksjoner med relevante aktører som brukere, kunder, investorer, forskere, samarbeidspartnere og andre. I emnet skal studentene jobbe i tverrfaglige team med å utvikle løsningen.  

Studentene kan ta utgangspunkt i en utfordring knyttet til i) en egen forretningsidé, ii) en idé fra et regionalt forsknings- eller næringsmiljø, eller iii) en idé fra en bedrift, en offentlig virksomhet eller frivillig organisasjon i regionen. HVL vil samarbeide tett med sentrale aktører i regionen for mobilisering av relevante ideer.  

Emnet kombinerer praktisk orienterte seminarer og arbeid i tverrfaglige studentteam. Studentene får en praktisk innføring i hvordan de kan nyttiggjøre seg av ulike innovasjonsmetodikker for å utvikle innovasjoner. Emnet gir studentene erfaring med og kunnskap om arbeid i tverrfaglige team, som kreativitet i team, læring og teamledelse. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tenke kritisk rundt bruk av innovasjonsmetodikk, samt refleksjon rundt egen læring og ansvarlighet i innovasjonsarbeidet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har inngående kunnskaper om innovasjonsprosessen og hvilken rolle samspillet mellom ulike aktører har i utvikling og realisering av en idé
 • har avansert kunnskap om ulike innovasjonsmetodikker og verktøy for å utvikle og lede innovasjonsprosesser.
 • kan reflektere kritisk om bruk av innovasjonsmetodikker og ansvarlighet i innovasjonsarbeidet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere relevansen av ulike innovasjonsmetodikker og kan anvende disse i arbeidet med å realisere en innovasjon
 • er kjent med prototyping som metodikk i forretningsutvikling, og kan anvende prototyping i utvikling av en innovasjon
 • har evne til å reflektere over hva som fremmer og hva som hindrer tverrfaglig samarbeid i team
 • kan kommunisere resultater fra innovasjonsprosjektet til eksperter fra næringslivet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå utfordringer med tverrfaglige teamarbeid og kan bidra i tverrfaglige team gjennom å vise samarbeidsevne, kreativitet og ansvarlighet
 • kan forstå de ulike fasene som inngår i en innovasjonsprosess og kan i praksis realisere en innovasjon i tett interaksjon i et team og med andre relevante aktører og brukere
 • kan bidra til nytenking og kreativitet i innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INN500,  INN510, INN518, og INN520 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene omfatter studentaktive oppstartsseminarer, arbeid med innovasjonsprosjekt gjennom tverrfaglige studentteam, studentgruppepresentasjoner samt deltagelse på seminarer. I oppstartsseminarene får studentene en praktisk innføring i innovasjonsmetodikker, tverrfaglig teamarbeid, verktøy til å lede innovasjonsprosesser. Studentene får også en praktisk innføring i prototyping. Teamarbeidet utgjør hoveddelen av kurset, og det forventes at studentteamene arbeider selvstendig. Hvert studentteam vil få tilbud om veiledning av interne og eksterne veiledere.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan ta eksamen:

•Obligatorisk, gruppebasert innlevering av midtveisrapport

•Obligatorisk, gruppebasert innlevering av sluttrapport

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med 2 muntlige gruppevise presentasjoner. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Hver deleksamen utgjør 50% av endelig karakter. Hele gruppen får samlet karakter.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

De muntlige eksamenene tar utgangspunkt i de gruppebaserte obligatoriske innleveringene.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ224 - Innovasjon i tverrfaglege team - Reduksjon: 7,5 studiepoeng