Hopp til innhald

MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å gå i dybden på de fire første trinnene i kunnskapsbasert praksis (KBP): (1) refleksjon rundt egen praksis, (2) stille konkrete praksisnære spørsmål, (3) søke etter forskningsbasert kunnskap i databaser og andre ressurser og (4) kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til metodisk kvalitet, relevans og anvendbarhet.  

Følgende temaer omhandles:

 • ulike typer helsefaglige spørsmål og forskningsdesign
 • kilder til forskningsbasert kunnskap
 • valg av søkeord og teknikker for å bygge en effektiv søkestrategi
 • kritisk vurdering av forskningsartikler
 • introduksjon til statistikk
 • ademisk skriving

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om forskjeller mellom ulike forskningsdesign
 • har avansert kunnskap om ulike kilder til forskningsbasert kunnskap og om hvilke kilder som er relevante for bestemte spørsmål
 • har inngående kunnskap om kritisk vurdering av ulike typer vitenskapelige artikler

Ferdigheter: Studenten...

 • kan identifisere kunnskapshull og områder av usikkerhet i praksis
 • kan formulere presise og relevante helsefaglige spørsmål
 • kan identifisere egnete forskningsdesign for hvert kjernespørsmål
 • kan utvikle og gjennomføre et godt og omfattende litteratursøk for å finne forskning
 • kan kritisk vurdere ulike typer vitenskapelige artikler med egnet sjekkliste

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om spørsmålsformulering, litteratursøk og kritisk vurdering på faglige problemstillinger i praksis
 • kan argumentere for styrker og svakheter ved en vitenskapelig artikkel
 • kan diskutere forskningsresultatenes overførbarhet og relevans til praksis
 • kan formidle fagstoff i en strukturert, klar og etterrettelig form 

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med to kortere samlinger på campus henholdsvis i begynnelsen og midtveis i semesteret. Undervisningen omfatter forelesninger (video og klasserom), webinarer, oppgaveløsing individuelt og i grupper, og andre studieaktiviteter som quiz, og deltakelse i diskusjonsfora. Det forventes selvstudier utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Foruten de to seminarene foregår undervisning og kommunikasjon med medstudenter og faglærere på Canvas.

Samlinger i Bergen: På første samling får studenten en innføring i KBP, og skal reflektere over hvordan modellen og trinnene i KBP kan anvendes i praksis. Studenten får også en innføring i akademisk skriving. På andre samling skal studenten jobbe praktisk med kritisk vurdering av systematiske oversikter. Hver samling går over 2-3 dager. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Gruppearbeid relatert til spørsmålsformulering og litteratursøk, innlevering og tilbakemelding
 2. Deltakelse på seminar, gruppearbeid og fremlegg relatert til kritisk vurdering av systematiske oversikter under andre samling

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave  Oppgaven består av to oppgaveformuleringer:

 1. Spørsmålsformulering og litteratursøk innenfor et selvvalgt tema. Besvarelsen skal være på maksimalt 2000 ord.
 2. Kritisk vurdering av selvvalgt systematisk oversikt. Besvarelsen skal være på maksimalt 3000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler