Hopp til innhald

MARA510 Ferdigheter i relasjonelt arbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan relasjonell praksis har utviklet seg i forhold til andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Sentrale systemiske og narrative familieterapeutiske tilnærminger og ferdigheter vil være i fokus. Gjennom emnet kan studenten utvikle relasjonell kompetanse og overføre kunnskap og ferdigheter fra familieterapeutiske tilnærminger til familieterapi og nettverksarbeid samt relasjonelt arbeid i organisasjoner.

Undervisningen knyttes til arbeid med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster.  Videre legges det vekt på at studenten kan overføre relasjonell tenkning og arbeidsformer til vedkommende sin aktuelle praksis.

Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Studentene blir kjent med hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten…

 • har inngående kunnskap om fellesfaktorer i terapi og i endringsfremmende relasjonelt arbeid
 • har inngående kunnskap om relasjonelle arbeidsmåter
 • har inngående kunnskap om ulike systemiske og narrative familieterapeutiske ideer og metoder
 • kan bruke metodene i egen praksiskontekst

Ferdigheter: 

Studenten…

 • kan beherske fagområdets uttrykksformer og anvende metodene i praksis på en selvstendig måte
 • kan gjenkjenne, navnsette og vise metodene i egen praksis
 • har ferdigheter for å fremme den terapeutiske alliansen i relasjonelt arbeid

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet MARA500 Systemisk grunnlagsteori

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning og reflektert praksis er viktige læringsformer i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1.  Refleksjonsnotat på minimum 1000 ord.
 2. Gjennomført 40 timer med klinisk ekstern veiledning. Veileder skal være godkjent av utdanningsstedet.
 3. Utarbeide oversikt over 40 timer praksis.
 4. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

 Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen 

Skriftlig hjemmeeksamen over seks dager. Omfang på maksimalt 4000 ord. Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Ny eksamen 

Ved ikke bestått må studenten fremstille seg til ny hjemmeeksamen over seks dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler